Vad är en strategi?

26 mars, 2018

Strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Fokus ligger med andra ord på förhållandet mellan de resultat som man strävar efter och de resurser som finns tillgängliga. Strategi är ett brett begrepp som kan delas upp i två olika delar; företagsstrategi och konkurrensstrategi.

Företagsstrategi – En företagsstrategi definierar marknaden som ett företaget kommer verka inom och vilka företag de kommer agera med. Ett företags mål och vision utgör ofta grunden för dess företagsstrategi, dvs.vad företaget gör, varför det finns och vad det siktar att bli.

Konkurrensstrategi – Konkurrensstrategi tar i sin tur fäste i ett företags förmågor, styrkor och svagheter i förhållande till marknadens karakteristik, samt konkurrerande företags förmågor, styrkor och svagheter. En konkurrensstrategi definierar helt enkelt ett företag utifrån dess förmåga att konkurrera på marknaden.

Michael Porter är en nästintill guru inom konkurrensstrategi och har tagit fram en fem-faktor-modell för att illustrera vad som driver konkurrensen på en marknad.

 1. Hotet av nya aktörer på marknaden
 2. Hotet av substituerbara varor eller tjänster
 3. Förhandlingsstyrkan hos leverantörer
 4. Förhandlingsstyrkan hos köpare
 5. Rivaliteten mellan existerande företag  

Utöver dessa punkter menar Porter att en konkurrensstrategi tar en av tre följande former: (1) fokus, (2) differentiering eller (3) kostnadsledarskap.

Vid en fokusstrategi riktar sig ett företag till en specifik del av marknaden med ett unikt nisch-erbjudande.

Vid en differentieringsstrategi handlar det om att erbjuda en vara eller tjänst som skiljer sig från övriga erbjudanden på marknaden och därigenom leverera ett erbjudande med högre värde än konkurrenterna. En sådan strategi kräver gedigen marknadsresearch, utveckling och ett effektivt sälj- och marknadsteam.

Slutligen är kostnadsledarskap en strategi som går ut på att öka vinsten för företaget. Detta uppnås antingen genom att dra ner på kostnaderna samtidigt som priserna ligger på en marknadsmässig nivå, alternativt genom att vinna marknadsandelar genom att sänka priset.

Vad påverkar strategier?

Det finns ett antal faktorer ett företag bör ta hänsyn till när det kommer till att utforma både företags- och konkurrensstrategin. Dessa faktorer innefattar bland annat:

 • Varu- och tjänsteerbjudande på marknaden
 • Naturresurser
 • Aktiviteter inom sälj- och marknadsavdelningen
 • Produktionskapacitet och produktionsförmåga
 • Storleks- och utvecklingsmål
 • Den teknologiska utvecklingen
 • Marknadsformer och behov
 • Mål för avkastning och vinst

 

Strategiformer

Det finns tre klassiska former av strategi som kan användas som underlag när man utformar sin strategi.

 1. Operationell förträfflighet
  Avsikten är att bli ledande inom industrin gällande pris och bekvämlighet. Strategin är satt utifrån produktion och leverans av varor och tjänster
 2. Kundintimitet
  Strategin baseras på att anpassa och skapa lösningar utifrån kundens behov. Målet är att skapa långsiktiga relationer med sina kunder och därigenom få både lojalitet och vinst.
 3. Produktledarskap
  Inom produktledarskap handlar strategin om att fort kommersialisera möjligheter att skapa innovativa erbjudanden. Strategin går ut på att ständigt skapa toppmoderna varor och tjänster.

 

Hur viktigt är en strategi för ditt företag?

En strategisk plan tillför vägledning i ett arbete som annars lätt kan kännas diffust. När ett företag talar om sina mål och visioner kan det ibland vara svårt att se hur det konkret bör appliceras. En strategi bör därför innehålla en långsiktig plan för framtiden, men även stärkas upp med hjälpa av kortsiktiga, och konkreta mål. Att forma en strategi kan vara ett krävande och komplicerat arbete, men belöningen blir stor vid ett väl genomfört arbete.


Det nya affärssystemet Verksamhet

Dela

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+