Vad är ett affärssystem?

27 mars, 2018

Ett affärssystem kan fylla många olika funktioner, och därmed även ta väldigt olika form beroende på dess implementation. Av denna anledning finns det även ett syfte att anpassa affärssystemet specifikt för företagstyp; tjänsteföretag eller handelsföretag.

Affärssystem kallas ibland för ERP, som står för enterprise resource planning, ett begrepp som dock är minst lika brett som den svenska översättningen. På den mest grundläggande nivån används ett affärssystem för att integrera diverse funktioner till ett fulländat system, i syfte att strömlinjeforma processer och information genom hela företaget. Det kan handla om processer såsom lagerplanering, redovisning, HR, CRM och mycket mer.

Centralt för samtliga affärssystem är användandet av en gemensam databas för att stödja flertalet processer som används av flera delar av verksamheten. Exempelvis så kan ekonomi- och säljavdelningen ta del av samma information för deras specifika ändamål. Till viss del erbjuder även affärssystem synkroniserad rapportering samt automatisering. Istället för att använda olika databaser och kalkylark som annars manuellt hade behövts integreras så möjliggör ett affärssystem för att sådan information ska kunna hämtas direkt från ett system. Vidare finns även möjligheten inom ett affärssystem att koppla till en portal, eller dashboard som tydligt kan förmedla ut ett företags KPI:er.

Ett affärssystem för med sig ett antal fördelar för ett företag som inför det. En stor vinning är att affärssystem tillgodoser behovet av snabb information. Vidare stödjer det även affärsprocesserna såsom informationssystem, varningssystem och rapportering. Effekterna blir att företag kan spara värdefulla tid, samt öka effektiviteten i beslutsfattandet.

Hur anpassas ett affärssystem för tjänsteföretag?
Till skillnad från företag som producerar produkter så är tjänsteföretag ofta projektbaserade. Affärssystem för tjänsteföretag är därför designade för att kunna hantera komplexa projekt och samt för skillnader i tjänster. För att öka effektiviteten inom tjänsteföretag finns det värde i att fokusera på system för att maximera resursutnyttjandet, projektledning samt tid- och kostnadshantering.

Hur anpassas ett affärssystem för handelsföretag?
Det är viktigt att välja ett affärssystem utefter behov, och inte försöka anpassa verksamheten för att passa ett visst system. I och med dagens globaliserade värld är det många företag som både köper och säljer sina produkter utanför Sveriges gränser. Dessutom har e-handel växt enormt de senaste åren, och kräver att företag anpassar sin verksamhet i enlighet med detta. Införandet av ett affärssystem underlättar för leverans- och logistikverksamhet inom ett handelsföretag. Det kan användas för att överse hela försörjningskedjan samt hantera informationsutbytet mellan kunder, leverantörer samt partner.

Affärssystem som transaktionsmotor
I ett modernt affärssystem finns möjligheten att utnyttja den affärslogik som finns även från andra system via s.k. API:er. Affärssystem är fantastiska på att hantera affärsdata och transaktioner för en verksamhet, men är komplexa system som kräver utbildning. Genom att använda affärssystemet som en transaktionsmotor som utnyttjas från andra system kan fler personer få tillgång till information och bidra med viktig affärsdata. Det kan exempelvis vara anpassade kund- och leverantörsportaler eller mobila applikationer som ger medarbetaren rätt information på rätt plats.

Värdet av ett affärssystem
Det primära värdet i ett affärssystem är att det effektiviserar och förenklar genom att bryta ner hinder mellan affärsenheter. Mer specifikt uppnås följande punkter vid implementeringen av ett affärssystem.

  • Presenterar data i realtid och globalt om så önskas. Det möjliggör för företag att proaktivt adressera problem samt driva på förbättringsåtgärder.
  • Ser till att de finansiella delarna stämmer överens med regelverk och reducerar risken
  • Automatiserar kärnverksamheten
  • Förbättrar kundservicen

Vill du veta vad ett molnbaserat affärssystem är, så kan du läsa mer om det här.


Affärssystem

Dela

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+