Vad är lagerstyrning?

Vad är lagerstyrning?

Ett lagerstyrningssystem används för att fatta bättre beslut och investeringar gällande en leveranskedja. En viktig del är optimering av inköp. Ett lagerstyrningssystem används för analys, simulering samt optimering för att säkerställa att rätt produkter finns tillgängliga vid rätt tillfälle och på rätt plats för lägsta möjliga kostnad. Det handlar om att balansera alla delar av en leveranskedja för att optimera hela processen.

De vanligaste förbättringarna man upplever med ett väl fungerande lagerstyrningssystem är:

 • Ökad servicegrad: Högre kundnöjdhet
 • Minskade lagernivåer: Lägre kapitalbindning färre utförsäljningar
 • Minskad manuell inköpshantering: Fortsätt växa med befintlig personal

Ett lagerstyrningssystem bör inte förvirras med ett lagerhanteringssystem som snarare handlar om att hantera varorna i lagret när de redan har anlänt eller är på väg att anlända. Läs mer om lagerhanteringssystem här. 

I detta inlägg går vi igenom:

 • Utmaningar med lagerstyrning
 • Hur fungerar ett lagerstyrningssystem
 • Fördelar med ett lagerstyrningssystem

Utmaningar med lagerstyrning

För många företag som har lager är detta det mest värdefulla de har. Därför är det också viktigt att ett lager värnas om på bästa sätt. Lika väl som produkterna i ett lager kan vara ett företags främsta resurs, kan det även vara dess största belastning. För mycket varor i lager kan innebära att produkter utgår, skadas eller helt enkelt inte säljs. Har ett företag för lite i lager går de miste om säljmöjligheter, och riskerar även att skada dess servicenivå. Ett lagerstyrningssystem kan med andra ord komma väl till nytta.

Att lyckas med lagerstyrningen är detsamma som att träffa en måltavla i rörelse. Tillgång och efterfrågan är aldrig densamma över tid, vilket innebär att planerna ständigt måste anpassas. Ofta sker det säsongsförändringar samt förändringar under en produkts livscykel. För vissa uppstår det även hinder i att hålla reda på leverantörer i olika länder med olika skattesystem, tullar och lagar.

Hur fungerar ett lagerstyrningssystem?

Ett lagerstyrningssystem används kort och gott för att ha koll. Det är en lösning som medför flertalet olika fördelar, och kan anpassas utefter ett företags behov. Lagerstyrningssystem innehåller funktioner för att analysera data, identifiera trender i sälj och lagernivåer, automatiskt uppdatera uppgifter om lagret genom streckkodsläsare, samt kan nyttjas för att bevara säkerheten av datan.

Det finns också en trend att lösningarna flyttar ut i molnet vilket brukar leda till:

 • Minskad implementationstid av lösningen
 • Bättre utnyttjande av branschers 'Best Practice' vad avser lagerstyrning och inköp
 • Mindre påverkan av uppdateringar och beroende av IT-drift
 • Bättre skalbarhet i lösningen i takt med att verksamheten växer (eller minskar)

Vad är de främsta fördelarna med att använda ett lagerstyrningssystem?

Kostnadsbesparingar, ökad effektivitet, lagerstruktur, uppdaterad data, en ökad datasäkerhet samt trendinsikter är samtliga effekter som går att uppnå genom implementeringen av ett lagerstyrningssystem. En väl fungerande implementation ska kunna hjälpa verksamheten att uppnå:

 • Bättre servicegrad genom mer rätt inköp: Med hjälp av smartare algoritmer som ABC-klassar på artikelnummernivå
 • Lägre kapitalbindning och inkurans: Då beställningar läggs efter automatiskt identifierade efterfrågemönster
 • Lägre inköpskostnader: Systemet föreslår inköp med hänsyn till leverantörernas leverans- och prisvillkor.

Kortsiktiga och direkta vinningar brukar vara att man identifierar artiklar som klassas som överlager. Dessa hanteras därefter och förbättrar balansräkning samt plats på lagret.

 

Vill du läsa mer? Klicka gärna in på våra lager-sidor:

Kontakta skribenten

Admin
Admin