Bolagsstyrning

Exsitec är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter listningen av Bolagets aktier på First North kommer Bolaget även att tillämpa First Norths regelverk.

Förutom lagstiftning och First Norths regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

 

Utdelningspolicy

Exsitecs målsättning är att dela ut 40 procent av det operativa kassaflödet med hänsyn taget till Bolagets finansiella ställning och framtida tillväxtmöjligheter. 

 

Revisor

Vid bolagsstämman 2019 valdes det registrerade revisionsbolaget EY till Exsitecs revisor. Auktoriserade revisorn Claes Tegidius är huvudansvarig revisor. 

Kontakta Exsitec
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26

Investor Relations