Bolagsstyrning

 

 

 

 

 

 

 

Exsitec är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Efter listningen av Bolagets aktier på First North kommer Bolaget även att tillämpa First Norths regelverk.

Förutom lagstiftning och First Norths regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för Bolagets bolagsstyrning. Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Utdelningspolicy

Exsitecs målsättning är att dela ut 40 procent av resultatet efter skatt hänsyn taget till Bolagets finansiella ställning, kapitalstruktur och framtida tillväxtmöjligheter.

Revisor

Vid bolagsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Exsitecs revisor. Auktoriserade revisorn Kristian Lyngenberg är huvudansvarig revisor. 

Kopia av Webbmall - boll för bild - 2023-1

 

 

Undrar du något? Hampus svarar gärna på dina frågor.