Bolagsordning

 

 

 

 

 

 

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Exsitec Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län.

3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom e-handelslösningar, Internetteknologi, programvaruutveckling, IT-utbildning, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antalet aktier

Antalet aktier ska var lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Styrelsen väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

7. Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant(er) eller ett registrerat revisionsbolag.

8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

9. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslag till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 — 31/12.

11. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Kopia av Webbmall - boll för bild - 2023-1

 

 

Undrar du något? Hampus svarar gärna på dina frågor.