Incitamentsprogram

 

 

 

 

 

 

Vid bolagsstämma den 11 december 2017 beslutades att införa ett incitamentsprogram genom en riktad nyemission av 5 125 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Exsitec Holding AB. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av 100 aktier till en teckningskurs om 18 sek per aktie under perioden 15 november 2023 till och med 15 december 2023. 

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer antalet aktier i Exsitec Holding AB att öka med 512 500 och aktiekapitalet med 25 625 SEK, vilket skulle innebära en utspädningseffekt motsvarande 4 % av rösterna och kapitalet i Exsitec Holding AB.

Kopia av Webbmall - boll för bild - 2023-1

 

 

Undrar du något? Hampus svarar gärna på dina frågor.