Börsnotering 2020

Exsitec till Nasdaq First North

 

Villkor för Erbjudandet i sammandrag

Antal emitterade aktier:  1 500 000 aktier
Antal befintliga aktier till försäljning: 500 000 aktier
Totalt erbjudande, antal aktier: 2 000 000 aktier
Emissionskurs:  35,00 SEK per aktie
Emissionsbelopp: 52,5 MSEK kronor
Emissionsbelopp: 52,5 MSEK kronor
Värde på utstående aktier före Erbjudandets genomförande: 357 MSEK
Teckningsåtagande:  Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till 45,1 MSEK
Teckningsperiod: 25 augusti - 8 september
Minsta teckningspost:  200 aktier, motsvarande 7 000 SEK

 

Ladda ner anmälningsblankett

Om Exsitec

Exsitec är specialister på affärssystem, beslutsstöd, digitalisering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer. Exsitec välkomnar sina kunder till en effektivare, enklare och roligare vardag genom att erbjuda bästa möjliga IT-stöd. Idén som Exsitecs affärsmodell bygger på är att skapa bättre verksamhetsstöd genom att använda komponenter som är speciellt gjorda för sin uppgift. Exempelvis genom att använda sätta ihop olika programvaror och se till att dessa kommunicerar med varandra. Exsitec väljer ut rätt programvaror och tjänster, ser till att de fungerar tillsammans i kundens verksamhet och tar ansvar efter leveransen.

Exsitecs omsättningen 2019 uppgick till 242 MSEK med en EBITA på 34 MSEK. Jämfört med föregående år motsvarar det en tillväxt med 36 procent. Första halvåret 2020 har varit en speciell period, med det sagt uppgick Exsitecs omsättningen till 150 MSEK. Vilket motsvarar en tillväxt om 28 procent jämfört med samma period 2019. Exsitecs EBITA uppgick till 27 MSEK för H1 2020.

Exsitecs finansiella mål är att över tid växa med 15 procent per år med en genomsnittlig lönsamhet (EBITA-marginal) uppgående till minst 15 procent.

Trainee2020-small

TRAINEEKLASS 2020

Trainee2019-small

TRAINEEKLASS 2019

Trainee-2018-small

TRAINEEKLASS 2018

Motiv för Erbjudandet

Styrelsen och ledningen i Exsitec anser att det är en lämplig tidpunkt att bredda Bolagets aktieägarbas och ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB har den 21 augusti 2020 bedömt att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, förutsatt att sedvanliga villkor, däribland spridningskravet, uppfylls senast första dag för handel i Bolagets aktier. Bolagets styrelse avser att fullfölja ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och handeln av Bolagets aktier beräknas påbörjas den 16 september 2020. Erbjudandet och en notering ger Exsitec tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och ledningen anser även att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market blir en kvalitetsstämpel som kan ha en positiv effekt i rekryteringssammanhang samt på relationen gentemot kunder, leverantörer, ägare och kreditgivare.

Allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds att teckna högst 2 000 000 aktier i Exsitec till teckningskurs 35 SEK per aktie. 500 000 befintliga aktier erbjuds av Huvudägaren och Bolaget emitterar högst 1 500 000 nya aktier. Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer Erbjudandet att tillföra Bolaget 52,5 MSEK före kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet förväntas uppgå till cirka 5,0 MSEK, vilket innebär att nettolikviden uppgår till cirka 47,5 MSEK om Erbjudandet fulltecknas. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att betala ned befintligt lån om 33 MSEK och resterande belopp ska användas för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt i enlighet med Exsitecs tillväxtstrategi samt stärka Bolagets finansiella ställning.

Anmälan om teckning av aktier

Teckning av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel som under anmälningsperioden ska inges till Erik Penser Bank på nedanstående adress:

Erik Penser Bank
Emissionsavdelningen/Exsitec
Box 7405
103 91 Stockholm
Besöksadress: Apelbergsgatan 27
Telefon: 08-463 80 00
E-post: emission@penser.se


Ifylld anmälningssedel ska vara Erik Penser Bank tillhanda senast kl 17:00 den 8 september 2020. Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen av anmälningsperioden. 

Anmälan om teckning av aktier kan i vissa fall även ske direkt via din förvaltare exempelvis Avanza, Nordnet, Skandia etc. I sådant fall ska förvaltaren kontaktas direkt för mer information om anmälningsförfarandet.

Tilldelning

Tilldelning av aktier beslutas av bolagets styrelse i samråd med Erik Penser Bank. Primärt syfte är att uppnå god spridning av ägandet för att uppfylla Nasdaq First Norths spridningskrav och att uppnå en så god likviditet i aktien som möjligt samt att uppnå en önskad institutionell ägarbas. Tilldelning av aktier är inte beroende av när under anmälningsperioden som anmälningssedeln inges. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att ske med ett lägre antal aktier än vad anmälningssedeln avser eller helt utebli. Personer som ingått teckningsförbindelser, institutionella investerare och depåinnehavare hos förvaltare kan komma att prioriteras. Även affärskontakter, medarbetare och andra till Exsitec närstående parter samt kunder till Erik Penser Bank kan komma att prioriteras.

Besked om tilldelning

Besked om tilldelning erhålls i form av en avräkningsnota vilken beräknas skickas ut omkring den 9 september 2020. Information kommer ej att skickas till dem som ej tilldelats aktier.

Teckningsåtaganden

I samband med Erbjudandet har Exsitec erhållit teckningsförbindelser från Creades, Cliens småbolag och Syringa Capital. Teckningsåtaganden uppgår sammanlagt till cirka 45,1 MSEK, motsvarande cirka 64 procent av Erbjudandet.

Listning på Nasdaq First North

Första dag för handel är planerad till den 16 september 2020.