Tips hur du kan maximera ditt beslutsstöd i tider av ovisshet

Tips hur du kan maximera ditt beslutsstöd i tider av ovisshet

Just nu är det mycket som är oklart i världen. I detta spelar ditt beslutsstöd en viktigare roll än någonsin. Rätt digitala verktyg kan vara helt avgörande för hur er verksamhet på bästa sätt kan ta sig igenom en mer utmanande situation. Nedan tipsar vi om hur du kan maximera användandet av ditt beslutsstöd för att ha bästa möjliga kontroll över din verksamhet och de beslut som behöver fattas just nu och framåt.

Nyckeltal och tröskelvärden

Nyckeltal och tillhörande diagram och tabeller är ofta kärnan i ett beslutsstöd. Utan en tydlig bild inom er organisation över vad det är ni behöver följa upp kan det vara svårt att få ett bra underlag för att fatta rätt beslut och utveckla er verksamhet i rätt riktning. Under eller inför en utmanande period är det extra viktigt att ha en allmän vakenhet om vad som sker inom och utanför i koppling till er verksamhet, vilket gör nyckeltalen ovärderliga. Vi rekommenderar att arbeta med tröskelvärden för vissa nyckeltal, då detta ger en tydligare indikation på att något inte står rätt till samt kräver en strukturerad plan för hur ni ska agera när dessa värden passeras.

Likviditetsanalys

I tider av ovisshet är det extra viktigt att ha kontroll på sin likviditet. När det skapas en osäkerhet kring hur våra intäkter kan komma att se ut framåt, vill man kunna svara på frågan huruvida man klarar sig med nuvarande utgifter. Med bra analysmöjligheter kring likviditeten kan vi vara proaktiva med att hantera kostnader till följd av eventuella minskningar på intäktssidan. Skapa en uppföljning av era rörelseutgifter för att ha koll på om ni behöver sänka era kostnader eller förändra er kostnadsbild i företaget.

Kundanalys

Ett företags kunder är alltid viktiga intressenter och att analysera hur nyckelkunder påverkas av en situation är till er fördel. Kanske kan det vara värt att se över om ni kan förändra rutiner eller betalningsvillkor för att minska risken för kundförluster. Informera och kommunicera är andra viktiga redskap för att behålla bästa möjliga relation med era kunder.

Orderingång

Om orderingången minskar eller ökar, var sker då denna minskning eller ökning? Är det från våra största kunder, medelstora kunder eller kunder som köper väldigt sällan. Ser vi en minskning i orderingång från våra största kunder så kanske det finns åtgärder vi behöver vidta för att hantera situationen medans om bortfallet kommer från våra allra minsta kunder kanske vi snarare frigör handlingskraft för att stötta våra större kunder ännu bättre i rådande situation. Hur som helst är det viktigt att ha koll på hur vår orderingång förändras för att bättre förstå hur vi kommer påverkas på sikt.

Har vi kunder som makulerar ordrar under osäkra tider, är det bra att vara proaktiv och prata om dessa makulerade ordrar med våra kunder när hjulet väl börjar snurra igen. Alltid ett steg före!

Lageruppföljning

Har vi tillräckligt med produkter liggande på hyllan för att möta rådande efterfrågan och om vi inte kan beställa hem nya varor, hur länge räcker lagret då? Med en välutvecklad lageravstämning i kombination med bra koll på vilka ordrar som är på väg in kan vi snabbt agera för att minimera påverkan hos våra kunder.

Personaluppföljning

Har vi koll på personalen när vi upplever fluktuationer i efterfrågan? I tider där det blir viktigt att se över sina kostnader är det många som behöver utvärdera sina personalkostnader. Till följd av detta blir det oftast också viktigt att vi har rätt kostnader och rätt kompetens för att kunna bibehålla en leverans som möter den efterfrågan vi ser. Med en god personaluppföljning kan vi se till att vi har rätt personal och kompetenser för rådande situation och planera utefter detta.

Personaluppföljning är sällan ovanlig i ett beslutsstödssystem. Även om mycket data rörande anställda kan följas upp och till viss del analyseras i CRM-system, lönehanteringssystem eller andra HR-system så är beslutsstödet en utmärkt plattform för analys. Turordningslistor, bemanning och jämställdhetsstatistik kan samlas med löneutveckling, personalomsättning med mera.

Checklista

  • Följer ni upp rätt nyckeltal? Behöver tröskelvärden uppdateras eller nya nyckeltal tas fram?
  • Har ni koll på leverantörsskulder och kundfordringar? Utestående och obetalda fakturor?
  • Hur ser er orderstock ut? Får ni hem tillräckligt med varor för att kunna leverera? Hur planerar ni att hantera makulerade ordrar när ekonomin blir stabilare igen?
  • Hur länge räcker det ni har på lager?
  • Finns en genomtänkt personaluppföljning? Har ni rätt kompetens på plats? Är korttidsarbete ett alternativ, i så fall vilka berörs?

 

Guide: Beslutsstöd i praktiken

Kontakta skribenten