Vad är ett klimatbokslut? 

Ett klimatbokslut är ett sätt för ett företag att redovisa sin klimatpåverkan på ett standardiserat sätt. Resultatet kan användas som underlag när ett företag skapar mål och strategier kopplade till sin egen klimatpåverkan. Här går vi igenom den vanligaste metoden för er som vill komma igång med ett klimatbokslut och avslutar med att ge några konkreta tips kring uppstarten.

GHGP Scopes

GHGP - den vanligaste metoden 

Det finns några olika standarder att arbeta med klimatbokslut men det internationellt mest använda kallas Greenhouse Gas Protocol (GHGP).

Idag erbjuder GHGP omfattande, globala, standardiserande ramverk som syftar till att hjälpa företag, organisation och länder att kartlägga, kvantifiera och rapportera sina växhusgasutsläpp. En av GHGP:s mest använda standarder är A Corporate Accounting and Reporting Standard, vilken tillhandahåller guidning och krav för organisationer som gör klimatbokslut. Läs mer om standarden här!  

Som hjälp för att definiera organisationsgränser, kartlägga vilka aktiviteter som en verksamhet äger eller kontrollerar så klassificerar GHGP verksamheters utsläpp i tre Scope: 

 • Scope 1: Direkt utsläpp som uppstår från aktiviteter som ägs eller kontrolleras av den egna verksamheten. 
 • Scope 2: Utsläpp genererade från produktion av inköpt energi. 
 • Scope 3: Indirekta utsläpp upp- och nedströms i värdekedjan, kopplade till företages verksamhet men som ägs eller kontrolleras av någon annan. 

Värt att veta är att Scope 1 och 2 är obligatoriska kategorier medans Scope 3 är frivillig att rapportera. Detta eftersom flertalet organisationer inte har exempelvis produktion av varor som påverkar klimatet uppströms eller nedströms i värdekedjan. Detta är värt att notera i det läge en jämförelse mellan företag görs. 

White-Light Gray
Namnlös design (7)

5 grundläggande principer

GHGP har fem grundläggande rapporteringsprinciper som ska följas genom hela redovisningarbetet: 

 • Relevans: Klimatbokslutet ska på ett relevant sätt spegla verksamhetens utsläpp, samt användas som internt och externt beslutsunderlag. 
 • Fullständighet: Klimatberäkningen ska inkludera samtliga utsläpp inom definierad systemgräns. Eventuella exkluderade utsläpp ska redovisas och motiveras. 
 • Jämförbarhet: Beräkningsmetod(er) ska vara konsekventa för att möjliggöra jämförelse över tid. Eventuella förändringar som sker över tid - gällande exemplevis systemgränser, metoder eller data - ska dokumenteras på ett transparent sätt. 
 • Transparens: Samtliga källor, antaganden, metoder och data ska redovisas på ett ändamålsenligt sätt. 
 • Noggrannhet: Beräknade utsläpp ska i största möjliga mån överensstämma med de faktiska utsläppen. 
Namnlös design (8)

Så kommer ni igång med klimatbokslutet

Efter att ni själva bestämt er för metod och vilka scopes som blir relevanta för er så kan arbetet med själva klimatbokslutet börja enligt följande tre steg: 

 1. Insamling av data. Här hämtar ni data från interna system såsom körjournaler, affärssystem och lönesystem. Men även från externa parter såsom hyresvärden, SJ och elbolag som företaget anlitar. För att förbättra kvaliteten kan även interna undersökningar kring personalens beteendemönster vara lämpliga källor till information. 

 2. Beräkningar. Efter att datan samlats in startar processen med att beräkna klimatpåverkan. Detta är en relativt avancerad process som kräver kunskap och beräkningsmodeller kopplade till ett flertal olika kategorier. Fördelen är att detta till stor del kan användas på samma sätt kommande år, så var noggrann så vinner vi mycket tid i framtiden. 

 3. Mål och strategier. Nu är arbetet gjort och ni har ett resultat. Nästa steg och kanske det viktigaste är att berätta om resultatet, vilka lärdomar ni kan dra av det och hur det ska gå till. Resultatet är ett utmärkt underlag till att skapa mål och i förlängningen strategier för klimatdelen av ert hållbarhetsarbete. 

Light gray-White2
Sammanfattningsvis så finns det mycket bra vägledning tillgänglig för er som vill börja arbetet med ett klimatbokslut, men att genomföra arbetet är ändå omfattande första gången. Oavsett om ert mål är att bli klimatneutrala, skaffa er en uppfattning om nuläget eller helt enkelt utveckla personals kompetens inom klimatfrågan så är denna metodik ett fint sätt att arbeta enligt. 
Lycka till! 
https://www.exsitec.se/hubfs/Mats%20Stegemann%20rund.png

Mats Stegemann

Head of Culture

Kontakta skribenten