Johan Kallblad
Johan Kallblad
kontakta mig

Koncernchef Exsitec

Guide: Det här innebär strategi för ditt företag

Guide: Det här innebär strategi för ditt företag

Strategi definierar planen för hur ett givet mål ska uppnås. Fokus ligger på förhållandet mellan de resultat som man strävar efter och de resurser som finns tillgängliga. Strategi är ett brett begrepp som kan delas upp i två olika delar; företagsstrategi och konkurrensstrategi.


New call-to-action

Företagsstrategi versus Konkurrensstrategi

Företagsstrategi

En företagsstrategi definierar marknaden som ett företaget kommer verka inom och vilka företag de kommer agera med. Ett företags mål och vision utgör ofta grunden för dess företagsstrategi, det vill säga vad företaget gör, varför det finns och vad det siktar att bli.

Konkurrensstrategi

Konkurrensstrategi tar i sin tur fäste i ett företags förmågor, styrkor och svagheter i förhållande till marknadens karakteristik, samt konkurrerande företags förmågor, styrkor och svagheter. En konkurrensstrategi definierar helt enkelt ett företag utifrån dess förmåga att konkurrera på marknaden. 

Konkurrensstrategins fem-faktor-modell

Michael Porter har tagit fram en numera klassisk fem-faktor-modell för att illustrera vad som driver konkurrensen på en marknad:

 1. Hotet av nya aktörer på marknaden
 2. Hotet av substituerbara varor eller tjänster
 3. Förhandlingsstyrkan hos leverantörer
 4. Förhandlingsstyrkan hos köpare
 5. Rivaliteten mellan existerande företag

 

Tre klassiska Marknadsstrategier

Utöver dessa punkter menar Porter att ett företag tar en av tre klassiska marknadsstrategier för att positionera sig mot konkurrenter: (1) fokus, (2) differentiering eller (3) kostnadsledarskap.

Fokusstrategi

Vid en fokusstrategi riktar sig ett företag till en specifik del av marknaden med ett unikt nisch-erbjudande.

Differentieringsstrategi

Vid en differentieringsstrategi handlar det om att erbjuda en vara eller tjänst som skiljer sig från övriga erbjudanden på marknaden och därigenom leverera ett erbjudande med högre värde än konkurrenterna. En sådan strategi kräver gedigen marknadsresearch, utveckling och ett effektivt sälj- och marknadsteam.

Kostnadsledarskap

Slutligen är kostnadsledarskap en strategi som går ut på att öka vinsten för företaget. Detta uppnås antingen genom att dra ner på kostnaderna samtidigt som priserna ligger på en marknadsmässig nivå, alternativt genom att vinna marknadsandelar genom att sänka priset.

schackmatt-foretag-strategi

Vilka faktorer påverkar strategin?

Det finns ett antal faktorer ett företag bör ta hänsyn till när det kommer till att utforma både företags- och konkurrensstrategin. Dessa faktorer innefattar bland annat:

 • Varu- och tjänsteerbjudande på marknaden
 • Aktiviteter inom sälj- och marknadsavdelningen
 • Produktionskapacitet och produktionsförmåga
 • Storleks- och utvecklingsmål
 • Marknadsformer- och behov
 • Mål för avkastning och vinst
 • Den teknologiska utvecklingen

Strategiformer för företag

Det finns tre klassiska strategiformer som kan användas som underlag när man utformar sitt företags strategi.

 1. Operationell förträfflighet
  Avsikten är att bli ledande inom industrin gällande pris och bekvämlighet. Strategin är satt utifrån produktion och leverans av varor och tjänster
 2. Kundintimitet
  Strategin baseras på att anpassa och skapa lösningar utifrån kundens behov. Målet är att skapa långsiktiga relationer med sina kunder och därigenom få både lojalitet och vinst.
 3. Produktledarskap
  Inom produktledarskap handlar strategin om att fort kommersialisera möjligheter att skapa innovativa erbjudanden. Strategin går ut på att ständigt skapa toppmoderna varor och tjänster.

Strategi lönar sig

En strategisk plan tillför vägledning i ett arbete som annars lätt kan kännas diffust. När ett företag talar om sina mål och visioner kan det ibland vara svårt att se hur det konkret bör appliceras. En strategi bör därför innehålla en långsiktig plan för framtiden, men även stärkas upp med hjälpa av kortsiktiga, och konkreta mål. Att forma en strategi kan initialt tyckas vara ett krävande och komplicerat arbete, men belöningen blir stor vid ett väl genomfört arbete. 


Prenumerera på ekonombloggen

Kontakta skribenten

Johan Kallblad
Johan Kallblad

Koncernchef Exsitec