Planacy - en modern planeringsplattform

Budget & prognos

Planacy

Planacy - en modern planeringsplattform

Fråga en Expert om Planacy

Förenkla och koppla ihop dina processer inom budget, prognos och planering.

Planacy ger dig stöd att hantera både enkla och komplexa flöden och hjälper dig få en välfungerande process som når ut i hela verksamheten. Börja med dina viktigaste processer och bygg ut med tiden. 

 

Planacy på 2 minuter.

Lösningar

Här presenteras ett urval av processer som Planacy kan hjälpa er att förbättra.

Ingen organisation är den andra lik. Planacy kan anpassas helt efter er verksamhet - oavsett bransch  eller vilken process som är viktigast för just er. 

CONTROLLING

Som controller har du viktigt ansvar för att siffrorna blir rätt. Vi ser att ditt arbete ofta blir komplicerat när processerna är manuella, separerade och svåra att underhålla. Inte sällan finns det utmaningar med ett Excel-tungt arbete eller äldre oflexibla systemstöd som håller effektivitet och kvalité tillbaka.

Vi hjälper dig få bort öarna av data och planer som inte pratar med varandra. Med Planacy får du stöd för att automatisera manuellt och tidsödande arbete så du kan lägga mer tid på andra mer värdeskapande aktiviteter. Stärk kvalitén på siffrorna och decentralisera processerna samtidigt som du har full kontroll över status, vem som gör vad, konsolidering av siffror m.m. Få med dig verksamheten och låt dem budgetera på välkända dimensioner och begrepp med mallar anpassade efter er verksamhet.

Öka möjligheten till att generera fler insikter genom att steglöst och visuellt kunna vända och vrida på siffrorna. Resultatet - mindre magkänsla och mer fakta. Inte bara för dig utan även för resten av verksamheten.

INTÄKTSBUDGETERING

Hur mycket kan vi sälja nästa år? Vem ska sälja, vad ska säljas, till vilka, när och med vilka marginaler? För varje företag är det här viktiga frågor där svaren i sin tur driver kostnader för inköp, personal, marknadsföring osv.

Med Planacy kan du budgetera intäkterna enklare och få en bättre detaljeringsgrad. Öka samarbetet och nå länge ut i organisationen med hjälp av  drivarbaserad intäktsbudgetering. Gör justeringar när du behöver och arbeta parallellt med olika scenarion. 

Exempel på intäktsprocesser:

lägg till nya kunder, tilldela dem en licenstyp och lägg in alla parametrar som styrs av den valda licenstypen. Om avtalen förändras kan du enkelt justera dem

använd intäktsdrivare och budgetera t.ex. kundbas, bortfall och genomsnittlig kundintäkt för att få fram en budget för era totala intäkter. Jobba med en mer detaljerad budget genom att koppla på fler intäktsdrivande KPI:er och för att enklare kunna härleda avvikelser mellan utfall och budget 

budgetera t.ex. fakturerbara timmar, beläggningsgrad samt intäkt per timme för att få fram ett fakturerbart belopp. Koppla på era kostnader från personalbudgeten för att få fram en nettointäkt per anställd

förenkla inmatningen för säljare och säljchefer och minimera din egna insats. Kom ifrån kontofokuset, krångliga formler och konstiga strukturer

 

 

HR & PERSONALBUDGET

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur personal, löner, bonusar, sjukdom och andra kostnadsdrivare påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Bakomliggande beräkningar är ofta komplexa och mycket data gör det svårt att komma ned på djupet.

Med Planacy kan du anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Få stöd för att jobba med en ökad detaljeringsgrad och få till en tydlig koppling mellan gjorda antaganden och utfall. 

Med Planacy får du:

  • Ett centralt underhåll av det komplexa regelverket för löner och personalrelaterade kostnader. Underhållet kan enkelt delegeras ut med olika ansvar på olika personer.
  • Stöd att flytta ut ansvaret till personalansvariga. Låt dem göra inmatningen på verksamhetsnära begrepp som lön och sysselsättningsgrad för att sedan automatiskt låta Planacy driva kostnaderna till rätt konton
  • En snabb konsolidering av den fullständiga personalbudgeten

INKÖPSBUDGETERING

Träffsäkra inköp är utmanande i snabbrörliga branscher som t.ex. Fashion. Här är produktsortimentet både säsongs- och nyhetsdrivet samtidigt som inköpen är få och ofta görs långt innan försäljningsbudgeten satts.

Många av våra kunder använder Planacy som stöd för att optimera sina inköp. Omfattningen skiljer sig åt där vissa använder Planacy för att ta in försäljningsprognoser från sina intressenter medan andra går hela vägen och använder det för att beräkna inköpsförslag på SKU-nivå (artikelnummer).

Resultatet är en bättre koppling mellan försäljningsbudgeten i värde och det faktiska inköpet i kvantitet. Något som gjort att matchningen mellan försäljning och tillgängligt lager under säsongen kunnat optimeras.

 

buy-2169_45c89eff-5391-491c-9ab5-34f654ae9d84

PROJEKTBUDGETERING

För projektintensiva organisationer är projektplaneringen en del av vardagen. Behov finns av en snabbrörlig process som hänger ihop och där man löpande kan utvärdera projekten och deras finansiella påverkan. Vanliga utmaningar är att arbetet ofta blir komplext, tar mycket tid och att IT-stöd måste anpassas efter företagets egna process.

Med Planacy får du ett för er anpassat workflow med möjlighet till olika attestnivåer för projektledare, projekt och statusar samt en sömlös integrering med er projektuppföljning. Stöd finns för både enkel och komplex projektplanering som t.ex. successiv vinstavräkning (SVA) och flerårsprojekt.

Med projektbudgeteringen integrerad med er ekonomi- och resultatbudget samt övriga planeringsprocesser minskar ni dubbelarbetet och kan automatisera mycket av jobbet som tidigare skötts manuellt.

Prata Planacy

Utforska möjligheterna med oss och se hur du kan använda Planacy för att förenkla och automatisera ditt arbete med budget, prognos och planering.

 

Unposed group of creative business people in an open concept office brainstorming their next project.-2

 

CENTRALA KOSTNADER

Med Planacy får du kraftfullt stöd för att delegera ansvar och ägandeskap för budget- och prognosprocessen till kostnadsställesansvariga. Detta samtidigt som du har kvar kontrollen över hur centrala kostnader (som t.ex. IT, lokaler och ledningskostnader) ska fördelas på verksamhetens olika kostnadsställen.

Låt slutanvändarna fokusera på det de kan bäst och använd fördelningsnycklar som t.ex. intäkter, lokalyta och antal anställda för att korrekt portionera ut de centrala kostnaderna per kostnadsställe. Fördelningar kan appliceras innan, under eller efter budgetören gjort sitt arbete och då med fullt genomslag i hela er budget.

 

PROGNOSER

Förändringar kan komma plötsligt. Med Planacy kan du sätta fokus på aktiviteterna som krävs för att påverka prognosen och utvecklingen i rätt riktning. Distribuera ut ansvar, skapa engagemang och bygg in viktiga kostnads- och intäktsdrivare för att komma närmare de medarbetare som tidigast känner förändringens vindar blåsa.

Att förbereda och driva prognosarbetet är enkelt i Planacy. Sätt upp en ny prognos, fyll mallarna med utfallsdata (om så önskas) och skapa ett nytt prognosförslag. Med Planacy får du flexibilitet och kan arbeta med både finansiell och operativ planering. Få stöd för att arbeta effektivt i ditt prognosarbete med olika tidsfönster och periodicitet. Fast, rullande eller ad-hoc – du väljer. Lägg prognoser fristående eller i kombination med en budget.

BALANSRÄKNING & KASSAFLÖDE

Med Planacy får du stöd att hantera balans- och kassaflödesprocessen så den hänger ihop och alltid är uppdaterad.

Få en uppdaterad bild av verksamhetens nuvarande och framtida likviditetssituation och ett kompetent stöd för att integrera kassaflödes- och likviditetsplaneringen med dina övriga finansiella processer.

Resultaträkning - Planacy hjälper dig förenkla och automatisera arbetet med budgetera och prognostisera dina intäkter och kostnader. Men - arbetet behöver inte sluta här!

Balansräkning - administrera ert regelverk och få en automatiskt uppdaterad balansräkning som hänger ihop med övriga processer

Kassaflöde - med en uppdaterad balansräkning är steget inte långt till att ha en ständigt uppdaterad prognos över kassaflödet. Som controller eller CFO kan du definiera och administrera regelverket i ett enkelt administrativt gränssnitt. Samtliga förändringar du gör i er budget eller prognos ger dig en uppdaterad likviditetsprognos.

Likviditet - arbeta aktivt med din kassaposition utifrån en detaljerad, transparent och regelbundet uppdaterat likviditetsprognos. Optimera och säkerställ att likviditeten inte blir onödigt stor och binder kapital i onödan.

INTERNA MELLANHAVANDEN

För koncerner med flera bolag och många interna transaktioner är budgeteringen av interna mellanhavanden ofta en stor utmaning. Med Planacy kan du få bort mycket manuellt arbete och säkerställa att de budgeterade transaktionerna elimineras korrekt på koncernnivå.

Med Planacy kan du hantera motpartsavstämningarna med två metoder:

  • Ena partern bestämmer - som administratör bestämmer du vilka konton som ska vara motpartskonton och kan sedan styra så att de endast är editerbara för det ena bolaget. De bolag som inte får göra ändringar kan istället se budgeten eller prognosen.
  • Visualisering av differenser - Planacy visar vad motparten budgeterat och speglar det. På så vis tydliggörs differenser och bolaget kan enkelt godkänna motpartens prognos och därefter automatiskt få sin prognos ifylld med motsvarande intäkt eller kostnad.

INVESTERINGAR & AVSKRIVNINGAR

Många företag lägger lite tid på investeringsbudgeten. Arbetet förenklas och resultatet blir ofta att en klumpsumma läggs per år för kommande investeringar. Detta ger en korrekt budget för ”EBITDA” på helår, men eftersom budgeteringen av kommande avskrivningar undviks blir budgeten för nettoresultat samt balans och kassaflöde missvisande. 

Med Planacy kan du förenkla prognostiseringen av era kommande investeringar och avskrivningar.

Bättre översikt - få en komplett lista över samtliga budgeterade investeringar och förenkla avstämningen mellan budgeten och de faktiska investeringskostnaderna

Snabbare inläsning av tillgångar - spara tid och minska risken för manuella fel genom att automatiserat läsa in dina tillgångar från anläggningsregistret - oavsett om det ligger i Excel eller i ett systemstöd. På så sätt får du en ständigt uppdaterad vy över dina tillgångar och tillhörande avskrivningar. Något som tillsammans med era prognostiserade investeringar ger er en budget över era totala avskrivningar.

Koppla ihop med balansräkning och kassaflöde - med Planacy kan du med hjälp av ett kraftfullt stöd för drivare koppla ihop prognosen för investeringar och avskrivningar med er balans- och kassaflödesprocess. Resultatet är en automatiserad process som ger dig en korrekt uppdaterad bild av era intäkter och utfall.

UPPFÖLJNING

Planacy-plattformen är byggd för att samexistera med din Business Intelligence lösning som t.ex. Qlik, Power BI och Tableau.

Planera med samma detaljeringsgrad som du idag följer upp din verksamhet. Genom att återanvända data och strukturer från ditt BI får du en uppföljning och planering som hänger ihop och som användarna känner igen sig i. 

Inbyggt i Planacy finns stöd för dig som driver processerna att följa progressen, hitta avvikelser samt gruppera inkomna kommentarer för att få en bättre överblick. 

ER UNIKA PROCESS

Driver ni idag en eller flera planeringsprocesser i Excel men känner att arbetet tar mycket tid och inte genererar det värde ni önskar?

Vi kan hjälpa dig förenkla och automatisera arbetet. Med Planacy får du en modulbaserad planeringsplattform som är byggd för att hantera olikheter och stödja behovet av löpande förändringar. Stärk samarbetet mellan finance och verksamheten och få till en sammanhängande och välfungerande process som når ut i hela verksamheten.

Vi har under årens lopp utvecklat en stor mängd kundunika Planacy-lösningar. Hör av dig - att hantera våra kunders unika planeringsbehov är vår vardag!

shuffle-81_f1042f3a-00ad-4739-9771-49a77df69662

Vad kostar Planacy?

 

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Få hela bilden

Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för en Planacy-lösning som inkluderar projekt, licenser, drift och utbildning.

Planacy - så säger kunderna

Planacy ute i verkligheten - så säger kunderna

Prata Planacy med mig

Med mig kan du prata om allt som rör Planacy. Från behov till teknik och licensfrågor. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling