Bättre personalbudgetering

Att budgetera och fortlöpande ha överblick på hur kostnader som lön, bonus, semester, pension och sjukdom påverkar lönsamheten kan vara en utmaning. Beräkningar och regelverk är ofta komplexa och mycket siffror gör det svårt att komma ned på djupet. 

Genom att effektivisera budgetarbetet kan du öka lönsamheten för företaget. Eliminera onödiga moment och effektivisera budgeteringen med hjälp av Planacy! Med Planacy kan du arbeta snabbare, stärka kvalitén på siffrorna och öka detaljeringsgraden i personalbudgetarbetet.

Innehåll:

Planacy ger dig stöd att automatisera och accelerera arbetet med budget, prognos och planering.

Öka detaljeringsgraden och värdet av ditt personalbudgetarbete. Med Planacy kan du budgetera personalrelaterade kostnader mer detaljerat och få bättre koll på hur kostnaderna utvecklas under året.

1
startup business, software developer working on computer at modern office

Vanliga utmaningar

Personal är ofta en stor andel av ett företags totala kostnader. Att budgeten för området blir rätt och att kan göras med tillräckligt djup är viktigt men samtidigt svårt för många. Detta då beräkningar och regelverk ofta är komplexa och ett manuellt arbete med mycket siffror gör det svårt att komma ned på djupet.

planacy-persona-budget-utmaningar_v2

Budgeteringen av personalkostnader sker för många i Excel vilket gör att hantering och konsolidering av mallar tar mycket tid. Ju komplexare verksamhet desto mer kraft och tid tar processen att underhålla. Det blir svårt att komma ned på detaljnivå, delegera ut ansvar och det finns en rädsla för läckage av känslig data vilket gör att man inte vågar skicka med all information.

HR-systemen å sin sida är begränsade till HR-avdelningen. Det gör systemen svåra att använda för budgetarbetet där det finns behov av att koppla upp sig mot annan data och jobba i ett styrt arbetsflöde.

Med Planacy kan du öka detaljeringsgraden i ditt personalbudgetarbete. Jobba snabbare, enklare och få en tydligare koppling mellan gjorda antaganden och utfall.

2

Så kan Planacy stödja dig

Få in siffrorna. Snabbare och säkrare

Anpassa och standardisera hur uträkningarna kring kompensation görs över hela företaget. Med bättre datakvalité och en snabbare process kan du öka precisionen i era budgetar och prognoser.

Läs in data direkt från era personaladministrativa system så ni har senaste uppgifterna som t.ex. lön, namn, startdatum, avtalstillhörighet mm.

Få stöd för att flytta ut ansvaret i organisationen och enkelt kunna göra löpande prognoser under året.

budget-versioner-planacy

Att mata in siffror ska vara enkelt för verksamheten och kunna göras i begrepp de känner sig trygga med. Planacy driver automatiskt kostnadsposterna till rätt konton och säkerställer även datakvalitén vid inmatningstillfället.

Exempel:

  • Hantera förändringar av löner, semesterlöneskulder och semestertillägg så att du får en korrekt fördelning av lönekostnaderna under året.
  • Hantera generella lönetillägg som t.ex. friskvårdsbidrag och ITP1-pensioner samt individuella lönetillägg som t.ex. förmånsbilar och tantiem.

Med Planacy får du

Central administration
Ansvarig för processen kan själv enkelt administrera och förändra regelverket för beräkningar som t.ex. generella lönetillägg, semestervillkor, pensionsavtal och lönerevision. Ändringar kan göras innan, under eller efter verksamhetens input och reflekteras automatiskt ut i din budget.

Enkel inmatning
Flytta ut ansvaret så att personalansvariga själva kan budgetera personal med full hänsyn till det centrala regelverket. Alla inmatningar görs på för verksamheten välkända begrepp och kostnadsposterna drivs sedan automatiskt till rätt kostnadskonton.

God datakvalité
Alla budgeterade lönekostnader hamnar automatiskt på samma detaljerade nivå som de bokförda lönerna. Hänsyn tas till periodiseringseffekter för semesterlöneskuld och semesterersättning, såväl för individ, team, avdelning, resultatenhet och övergripande nivå för hela bolaget.

Förbättra kontroll och överblick

Få bort de manuella stegen, öka säkerheten kring vem som får se vad och få mer tid över till att analysera och stötta verksamheten.

Med Planacy får du in alla som ska delta i arbetet i ett överblickbart flöde. Välj hur ni vill arbeta. Ska budget läggas på personalkategori eller anställd? Vill ni arbeta med en centraliserad eller decentraliserad process? Välj det upplägg som passar er.

Genom att styra arbetet centralt förbättrar du överblicken och säkerheten i alla steg och gör det enklare att ingripa tidigare vid förseningar mot lagd plan.

Under arbetets gång sparas automatiskt information om vem som gjorde vad och när. Alla som deltar i de olika stegen av processen kan addera kontext till siffrorna i form av kommentarer och filer vilket ökar effektiviteten och spårbarheten i arbetet.

Med Planacy kan du sluta leta efter information i friliggande system, e-post konversationer och Excel-filer. Få överblicken du behöver i en dashboard och borra ned dig till rätt detaljnivå vid behov.

Gör du budgeten i Excel?

Då är du i gott sällskap! Många företag driver sitt budgetarbete i Excel som både är lättanvänt och kraftfullt. Men enkelhet kan lätt förvandlas till svårighet när verksamheten och komplexiteten växer.

Med Planacy blir arbetet med budget och prognos enklare. Färre sena kvällar, mindre oro över om siffrorna stämmer och ett ökat värde av ert framåtblickande arbete.

calculator-blue

Se vårt Webinar

Förbättra din personalbudgetering med Planacy.

4

Få svar på dina frågor

Har du frågor om Planacy? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/Bilder-Foto%20root/mbi-website-images/hakan-hellmer-v6.png

Håkan Hellmér

Affärsutveckling

Vi ringer upp