Effektiv lagerhantering

Ta nästa steg mot optimala nivåer av lagerförda varor, efterfrågan, inköp och åtgång.

Lagerhantering är en komplex del av verksamheten. Felplock, ineffektiva flöden, bristande information och dålig spårbarhet är exempel på faktorer som är kritiska för företagets resultat och kundnöjdhet.

Inom området för lager och logistik finns det flera olika tekniska lösningar som kan stötta och förbättra processer.

På denna sida kan du hitta allt du kan tänkas behöva för att effektivisera er lagerhantering.

Läs mer om systemstöd för lagerhantering

1.

Vad är lagerhantering?

Ett lagerhanteringssystem, på engelska warehouse management system (WMS), används för att stödja de dagliga aktiviteterna inom ett lager. Den primära uppgiften för ett lagerhanteringssystem är att överse vilka varor som finns i ett lager och var varorna finns – stötta med effektiva materialförflyttningar till, inom och ut från lagret – samt tillhandahålla funktioner för olika typer av inventering.

Läs mer om lagerhantering


2.

Produkter för effektiv lagerhantering

 

3.

Att välja rätt IT-stöd för lagerhanteringen

Det finns en rad olika lösningar som kan användas för att styra ett lager. Olika system fyller olika funktion, och lämpar sig mer eller mindre väl på olika företag. I denna djungel av IT-stöd för lagerhantering kan det vara svårt att navigera, och särskilt svårt kan det vara att ta ett beslut kring vilket system som ska implementeras.

Här listas de tre vanligaste IT-stöden för lagerhantering. Dess respektive användningsområde och funktionalitet förklaras, allt i syfte att reda ut vilket system som bäst lämpar sig för era behov. 

Till guiden

 

Affärssystemet

Ett affärssystem (ERP system på engelska) är användbart för ett företag i mer än ur ett lagerhanterings synpunkt. Affärssystemet utgör ofta grunden i ett företags många olika IT-system, där olika system kan integreras mot affärssystemet. Det används för att hantera områden som bokföring, kund- och leverantörsreskontra, order- och lagerhantering, resursplanering, inköp, produktionsplanering, personal- samt kundadministration och tidredovisning.

Ett affärssystem används för att stötta flera delar av verksamheten och för att sammanföra olika avdelningar. Genom ett affärssystem kan exempelvis en lagerplanerare och säljare ta del av samma information på ett enkelt sätt. Användandet av ett affärssystem stöttar verksamheten på flera sätt. Det bidrar till en ökad produktivitet, måluppfyllna samt kvalitet. Genom att göra informationsspridningen mellan enheter smidigare bryter den ner hinder mellan affärsenheter, vilket både effektiviserar och förenklar för medarbetare.

Användandet av ett affärssystem innebär en automatisering av hela kärnverksamheten. Dessutom ger det en tydlig översikt över de finansiella aspekterna, försäkrar att de stämmer överens med regelverk samt minimerar risken för eventuella fel.

LÄS MER OM AFFÄRSSYSTEM

 
Affärssystem för lagret

Lagervärdet samt en eventuell höjning eller minskning av värdet noteras i affärssystemet. Det går att se hur inköp samt kundorder påverkar lagersaldot. På så vis går det att följa var produkter finns, samt veta vilka produkter som bör inhandlas. Ett affärssystem har möjlighet att hålla reda på lagret till en viss nivå. Dock är det värt att notera att ett affärssystems primära uppgift är att se över de ekonomiska transaktionerna i en verksamhet. I ett företag där lagret är en betydande beståndsdel inom verksamheten kan det därför behövas mer avancerat IT- stöd för lager; lämpligtvis ett WMS- och/eller lagerstyrningssystem.

 

WMS-system

WMS står för Warehouse Management System (även kallat lagerhanteringssystem) och används för att stödja de dagliga rutinerna inom ett lager. Ett WMS-system har i syfte att optimera lagret och automatisera arbetsprocesserna som krävs för att hantera det. Fokus ligger främst på lagerkontroll samt förflyttning av varor.

LÄS MER OM WMS


Det är inte ovanligt att medarbetare än idag går runt med utskrivna papperslistor hämtat från affärssystemet för att kontrollera lagervärden. En manuell process som denna kan snabbt skapa oreda och förvirring om lagret växer för stort. Själva arbetet i lagret blir mer tidskrävande och risken för fel är stor. Lagerpersonalen utmanas onödigt hårt om de behöver arbete inom ett lager utan ett WMS-system. Med hjälp av ett WMS-system automatiseras lagerarbetet och skapar optimala förutsättningar.


Hur fungerar ett WMS-system?

WMS-systemet arbetar för att ta emot, flytta och leverera varor. Det stödjer handenheter med streckkodsläsare vilket gör att man slipper skriva ut papperslistor och manuellt följa lagersaldon.

Att arbetet inom lagret är automatiserad och styrt av ett IT-stöd innebär att risken för felplock minimeras avsevärt. Felplock kan bli både kostsamt för företag samt ha en negativ påverkan på kundservice nivån. WMS-system ger lagerarbetare en god översikt över lagerplaneringen vilket möjliggör för ett snabbare och mer effektivt arbete. Röststyrning, röstplock, streckkoder och trådlös datafångst är hjälpmedel som kan användas för att göra lagerarbetet smidigare. Ett stöd som finns inom WMS är en lösning som benämns som “crossdocking”. Det innebär att varor förflyttas direkt från in- till utleverans. Detta effektiviserar då det möjliggör för samplock av flera ordrar. Ett WMS-system är ett centraliserat system vilket innebär att data kan göras synligt för alla inom företaget

Effekten av det blir att information till kunder, säljare, lagerplanerare och andra inblandade kan spridas enkelt. Därigenom kan dess respektive arbetsområde förbättras. Exempelvis så ökas kundservicen om det går att svara på när en vara förväntas anlända, och en lagerplanerare har möjlighet att se exakt vad som behövs köpas in och när.

 

De primära effekterna av ett WMS-system är:
 • Effektiv mottagning, förflyttning och leverans av varor
 • Förbättrad lagerkontroll
 • Synliggör data för alla
 • Hög kundservice

 

Lagerstyrningssystem

Ett lagerstyrningssystem säkerställer att rätt antal produkter finns, vid rätt. tidpunkt och på rätt plats. Ett lagerstyrningssystem används för att optimera, analyser och simulera lagret. Med hjälp av systemet kan beslut krin leveranskedjan tas som grunda sig i data, snarare än en känsla.

LÄS MER OM LAGERSTYRNING

I ett lagerstyrningssystem finns det hjälpmedel som prognostisering- samt påfyllnadsmoduler. Genom att använda system för prognostisering balanseras den önskade servicenivån mot den förväntade efterfrågan av diverse produkter. En påfyllnadsmodul används för att definiera vilken nivå av säkerhetslager som behövs för en hel distributionskedja, så att man försäkrar att samtliga varor finns tillgängliga vid önskad tidpunkt. De båda systemet styrs av matematiska algoritmer som förser användaren med beräkningar av kvantiteter.

Vad är fördelarna med att ha ett optimerat lager?

Införandet av ett lagerstyrningssystem är ett nästintill säkert kort för att öka lönsamheten inom ett företag som har lager eller produktflöde som det primära verksamhetsområdet. Ett antal fördelar som ett optimerat lager medför är följande:

 • Lägre lagerhållningskostnad som leder till snabbare avkastning på investerat kapital
 • Nå önskad servicenivå på bara 1 påfyllnadscykel
 • Ökad servicenivå innebär färre situationer med bristande lager vilket i sin tur leder till ökad
  försäljning
 • Reducerar bundet kapital inom lager, samt ökning av kassaflöde
 • Besparing av tid och pengar genom automatiserat inköp och påfyllnadsprocess

Med hjälp av ett lagerstyrningssystem kan ni fatta bättre grundade beslut och göra klokare investeringar för er leveranskedja. Systemet används för analys, simulering samt optimering av lager, allt för att försäkra sig om att rätt produkter finns, på rätt plats, och vid rätt tidpunkt. Det är ett system som gör det bättre, snabbare och med färre fel än vad en människa kan. Det finns ingen anledning att vänta med att automatisera processen för lagerstyrning.

4.

Applikationsutveckling för lagerhantering

Att hålla god koll på lagervärden, inleveranser och utleveranser såväl som plock av kundorder är ofta en central och viktig del i att betjäna organisationens kunder. En väl fungerande logistik kan även innebära stora konkurrensfördelar och effektiviseringsvinster. Vi skapar lösningar för att göra er lagerhantering effektivare, enklare och roligare. 

Lagerapp till Liseberg

Liseberg har mängder av produkter i omsättning i parken med sina många restauranger, lyckohjul, stånd och andra attraktioner. Allt från gröna kaniner, stora chokladkakor till mat och dryck köps in till parkens 3 miljoner besökare. Detta sätter stora krav på ekonomi-, inköp- och lagerfunktionerna.

För att underlätta ute i parkens alla enheter, såsom lyckohjul, godisstånd och restauranger, utvecklade Exsitec en applikation som fått namnet Stella. Appen underlättar beställning, inventering och lagerförflyttningar för de anställda ute i parkens enheter.

 

Se klippet med Lisebergs lagerchef
Bitlog video

 

5.

Lager, logistik och inköp innehåller flera processer

Oavsett hur ert lager är uppsatt är det en omfattande uppgift att hantera stora mängder varor och många artikelnummer. I takt med att verksamheten växer blir det svårt att inte överbelasta inköps- och lagerpersonalen. 

Processerna inom området är komplexa och många.

Testa hur långt ni har kommit med att effektivisera delar av era lagerhållnings- och inköpsprocesser.

1. Kan du bryta ner lagret i tre primära kategorier - friskt lager, överlager och obsolet lager?2. Vilken servicenivå uppnår ni?


3. Hur ofta uppdateras efterfrågeprognoser i ert affärssystem?
4. Hur beräknas säkerhetslagernivåerna inom företaget?

5. Räknas säkerhetsnivåerna om regelbundet för att säkerställa att de är aktuella?
6. Hur beräknas orderkvantiteter?
Resultat

Ni har koll på läget!

Baserat på de svaren ni lämnat har ni kommit långt i er digitaliseringsresa för ert lager och inköp! Lämna din mailadress om du vill veta mer om ert resultat.

Resultat

Kanske går det att bli lite bättre...

Baserat på de svaren ni har lämnat har ni kommit en bra bit med er lager- och inköpsprocess, men ni har en kvar. Det är nu det roliga börjar, här finns massor av möjligheter att få ännu bättre processer, minska det manuella arbetet och minska på administrationen. Lämna din mailadress om du vill veta mer om ert resultat.

Tips på vidare läsning

Resultat

Här finns alla möjligheter till förbättring!

Svaren ni har lämnat visar att det finns flera förbättringspunkter för att nå en större grad av digitalisering, slippa manuellt arbete och underlätta administrationen. Lämna din mailadress om du vill veta mer om ert resultat.

Tips på vidare läsning

Vill du veta mer?

quotesign

Vi är mest nöjda med hela flödet i systemutvecklingen, våra gemensamma rutiner, att vi jobbar mer lika och enhetligt samt att vi integrerat allt mot Visma Business.

Emely Enocson, Projektledare Liseberg Liseberg
Se case

 

Supply Chain Management i praktiken

En supply chain representerar de steg det tar att få produkten eller tjänsten från sitt ursprungliga tillstånd till kunden. Det är ett kedja bestående av företag och dess leverantörer med målet att producera och distribuera en specifik produkt till den slutliga köparen. Detta nätverk innehåller olika aktiviteter, personer, enheter, information och resurser.

Målet med en supply chain är att företagen ska minska sina kostnader och förbli konkurrenskraftiga i affärslandskapet.

I denna grundläggande guide går vi igenom Supply Chain i praktiken på många olika områden.

Till guiden

Kontakta mig om lagerhantering

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig - eller kontakta vår expert direkt!

Per Klingberg
Per Klingberg

Affärsutveckling, 073 521 39 15