Projektbudgetering & rapportering för

bygg och anläggning

 

 

 

 

 

1 Allmänna utmaningar
2 Kalkylberäkningselement
3 Risk & Finansiering
4 Pågående arbete (WIP)
5 Projektledarrollen
6 Teknologi
7 Digitalisering och digital adaption
8 Trender i byggbranschen
9 Redovisning av nyckeltal inom byggbranschen
10 Checklista
11 Val av partner

 

Om du arbetar i bygg eller anläggningsbranschen vet du att projektbudgetering är avgörande för framgången av dina projekt. Du måste balansera kostnader, scheman och kvalitet för att leverera bästa möjliga värde till dina kunder och intressenter.

Men du vet också att projektbudgetar kan vara komplexa, tidskrävande och betyda risk för fel och osäkerhet. Det är därför vi har skrivit den här guiden åt dig. Vi vill hjälpa dig att effektivisera och automatisera din projektbudgetprocess för att maximera kontrollen och minimera riskerna.

Vi gör inte anspråk på att erbjuda några revolutionära idéer här. Istället siktar vi på att dela med oss ​​av våra erfarenheter och insikter om hur du kan tillämpa principerna för digitalisering i din projektbudget och uppnå större effektivitet, noggrannhet och flexibilitet. Oavsett om du är nybörjare eller expert på projektbudgetering hoppas vi att du tycker att den här guiden är användbar och informativ.

Budgetering och prognostisering är viktiga verktyg för att hantera den ekonomiska utvecklingen i ett byggprojekt eller i ett byggföretag.

Genom att skapa en budget och regelbundet uppdatera den med korrekt och aktuell finansiell information kan entreprenörer mer effektivt planera och hantera projektkostnader, identifiera potentiella risker eller utmaningar och fatta välgrundade beslut om projektets inriktning.

Förutom att skapa en initial budget är det viktigt att regelbundet granska och uppdatera budgeten för att säkerställa att den återspeglar projektets nuvarande tillstånd.

Det finns ett antal olika faktorer att tänka på när man skapar en budget för ett byggprojekt:

  Omfattningen av arbetet

  Den förväntade framstegshastigheten
  Tillgången av material och arbetskraft
  Eventuella risker eller osäkerheter som kan påverka projektet.

Det finns många olika verktyg och mjukvarualternativ för att hantera budgetar i byggbranschen, allt från Excel till specialiserade projekthanteringssystem. Valet av verktyg beror på projektets storlek och komplexitet, samt entreprenörens behov och preferenser.

Sammantaget är effektiv budgetering med användning av en projektuppskattning och prognoser avgörande för framgångsrik drift av ett byggprojekt eller ett byggföretag. Genom att noggrant planera och följa den ekonomiska utvecklingen kan entreprenörer öka effektiviteten, minska kostnaderna och få högre lönsamhet.

  

1

1.  Allmänna utmaningar


1.1. Utmaningar med kalkylberäkningar

Generellt sett är det viktigt för entreprenörer att noggrant planera och hantera budgeten för ett byggprojekt för att säkerställa att projektet blir klart. Det kan finnas flera utmaningar inblandade när man beräknar en projektbudget (kalkyl) för byggbranschen. Några av dessa utmaningar kan vara:

Inaktuella eller ofullständiga kostnadsberäkningar

Det kan vara svårt att exakt uppskatta kostnaden för ett byggprojekt, eftersom det finns många variabler som kan påverka den slutliga kostnaden. Detta kan inkludera kostnader för material, arbete, utrustning och så vidare.

Förändringar i projektets omfattning

Om omfattningen av ett byggprojekt förändras under projektets gång kan detta påverka den slutliga budgeten. Detta kan bero på förändringar i projektdesign, förändringar i material eller metoder som används eller andra faktorer.

Oförutsedda omständigheter

Det finns många faktorer som kan påverka kostnaderna för ett byggprojekt som ligger utanför entreprenörens kontroll, till exempel väderförhållanden och platsförhållanden. Dessa oförutsedda omständigheter kan leda till oväntade kostnader eller förseningar.

Inflation

Kostnaden för material, arbetskraft och andra kostnader kan öka över tiden på grund av inflation, vilket kan påverka den slutliga budgeten för ett byggprojekt.

Begränsad budget

Budgeten för ett byggprojekt kan vara begränsad, vilket kan göra det utmanande att allokera resurser och hantera kostnader effektivt.

Komplexitet

Stora, komplexa byggprojekt kan vara särskilt utmanande att budgetera eftersom det finns många variabler och faktorer att ta hänsyn till.


1.2. Utmaningar med uppföljningen av kalkylen

I allmänhet är det viktigt för entreprenörer att noggrant övervaka och spåra projektkostnader för att hålla sig inom budgeten och identifiera och åtgärda eventuella problem när de uppstår. Det kan finnas flera utmaningar med att följa upp en byggprojektbudget (kalkyl). Några av dessa utmaningar kan vara:

 

Oväntade kostnader

Oförutsedda omständigheter som förändringar i projektets omfattning eller oväntade materialkostnader kan göra att budgeten överskrids.

Felaktiga estimat

Om den ursprungliga budgeten baserats på felaktiga estimat kan det vara svårt att följa upp och hålla sig på rätt spår.

Utökat projektomfång

Utökat projektomfång eller tendensen att projektomfattningen utökas utöver den ursprungliga planen kan också bidra till att det är svårt att följa upp budgeten.

Dålig kommunikation

Dålig kommunikation i projektgruppen kan göra det svårt att spåra utgifter och identifiera potentiella budgetproblem.

Komplexa projekt

Stora, komplexa projekt kan kräva mer frekventa budgetuppdateringar och är mer benägna att överskrida budget.

 

2 

2.  Kalkylberäkningselement


2.1. Transaktionstyper och transaktionsgrupperingar

En budgetuppskattning för ett byggprojekt inkluderar typiska transaktionstyper och transaktionsgrupperingar. Se dem som rader i en tabell.

Material

Kostnaden för allt material som behövs för projektet såsom timmer, betong, tak, isolering med mera.

Arbete

Kostnaden för allt arbete som behövs för projektet, såsom löner för snickare, elektriker och andra duktiga hantverkare.

Tillstånd och avgifter

De flesta byggprojekt kräver ett antal tillstånd, såsom bygglov, ellov och VVS-lov. Kostnaden för dessa tillstånd bör ingå i budgeten.

 Underentreprenörer

Om projektet kräver specialarbete som huvudentreprenören inte har kompetens att hantera kan kostnaden för att anlita underentreprenörer ingå i budgeten.

Utrustning

Kostnaden för specialiserade maskiner som behövs för projektet, såsom schaktmaskiner, kranar och byggnadsställningar. 

Buffert

Det är alltid bra att lägga in en buffert i budgeten för att täcka oförutsedda kostnader som kan uppstå under projektets gång.

Finansiering

Om projektet finansieras bör kostnaden för att låna pengar ingå i budgeten.

Overhead

Detta inkluderar allmänna och administrativa kostnader för att driva en byggverksamhet, såsom kontorshyra, el och försäkringar.


2.2. Budget och dimensioner

Det finns flera typer av budgetdimensioner som används i byggbranschen. Se dem som kolumner i en tabell.

Orginalbudget

Detta är den initiala budgeten som upprättas i början av ett byggprojekt. Den anger de förväntade kostnaderna för material, arbete, utrustning, underleverantörer, tillstånd och avgifter, buffert, finansiering och omkostnader.

Ändra beställningsbudget: (se även ändringsorder)

En ändringsorder är en skriftlig handling som ändrar det ursprungliga kontraktet för ett byggprojekt. Om ändringar görs i arbetets omfattning kan det bli nödvändigt att revidera budgeten för att återspegla tilläggs- eller modifieringsarbetet.

 Prognosbudget

En prognosbudget är en uppskattning av framtida kostnader för ett byggprojekt. Den kan användas för att planera framtida arbete och för att identifiera eventuella kostnadsöverskridanden.

Faktisk kostnadsbudget

Detta är en budget som följer de faktiska kostnaderna för ett byggprojekt medan det pågår. Den kan användas för att jämföra faktiska kostnader med den ursprungliga budgeten och identifiera eventuella avvikelser.

 Reviderad budget

Detta är en uppdaterad version av den ursprungliga budgeten och återspeglar eventuella ändringar som har gjorts i projektet.

 


2.3. Ändringsorder

Det är viktigt att vara proaktiv och kommunicera tydligt vid hantering av ändringsorder i ett byggprojekt för att begränsa störningar och säkerställa att projektet håller sig på rätt spår. Här är några tips för att hantera ändringsbeställningar i ett byggprojekt.


Skapa en process

Att ha en tydlig process på plats för hantering av ändringsorder kan hjälpa till att säkerställa att de hanteras smidigt och effektivt. Denna process bör innefatta steg för att identifiera, granska och godkänna ändringsorder.

 Kommunicera tydligt

Tydlig kommunikation är viktigt när det gäller att ändra order. Se till att kommunicera eventuella ändringar till alla relevanta parter, inklusive ägaren, underleverantörer och projektgruppen.

Se över konsekvenserna

Gå noggrant igenom konsekvenserna av alla föreslagna ändringsorder för att förstå hur de kommer att påverka budgeten, schemat och omfattningen av projektet.  

Förhandla villkor

Om en ändringsorder innebär extra kostnader bör du förhandla betalningsvillkor med ägaren/kunden. Det kan vara att upprätta en betalningsplan eller komma överens om en engångsbetalning.

Dokumentera allt

Se till att dokumentera alla ändringsbeställningar inklusive bakgrunden till ändringen, konsekvenserna för projektet och eventuella överenskommelser. Denna dokumentation kan hjälpa till att skydda entreprenören om tvister uppstår.

 Använd programvara för förändringsorderhantering

Att använda programvara som är speciellt utformad för att hantera ändringsorder kan hjälpa till att förenkla processen och minska risken för fel eller missförstånd.  


2.4. Hantering av milstolpar i faktureringen

Specifika händelser

Faktureringsmilstolpar i ett byggprojekt bestäms vanligtvis utifrån arbetets framsteg och kontraktsvillkoren. Dessa milstolpar kan baseras på specifika händelser, såsom slutförandet av en fas av projektet eller leverans av visst material.

Frekvens

Faktureringsfrekvensen kan variera, men baseras vanligtvis på projektets storlek och komplexitet. För mindre projekt kan fakturering ske månadsvis. För större, mer komplexa projekt kan faktureringsmilstolpar ställas in med längre intervall, till exempel varannan eller var tredje månad.  

Villkor

Det är viktigt för entreprenörer att granska villkoren i kontraktet noggrant och förstå de faktureringsmilstolpar som har satts. Detta kan bidra till att projektet håller sig på rätt spår och att entreprenören får betalt i tid.


2.5. Indexreglering 

Inflation

Indexering av en byggprojektbudget avser att anpassa budgeten för inflation. Inflation är den allmänna prishöjningen över tid, som kan påverka kostnaderna för material, arbetskraft och utrustning. För att ta hänsyn till inflationen kan en procentuell ökning läggas till i budgeten för att återspegla den förväntade kostnadsökningen. Detta kallas indexreglering av budgeten.

Ett exempel

Om den ursprungliga budgeten för ett byggprojekt var 100 000 SEK och den förväntade inflationstakten var 2 % under projektets gång, kan budgeten indexeras genom att lägga till 2 % till den ursprungliga budgeten, vilket resulterar i en reviderad budget på 102 000 SEK.

Detta hjälper till att säkerställa att budgeten korrekt återspeglar de förväntade kostnaderna för projektet, även om dessa kostnader kan ändras på grund av inflation.

Villkor

Det beror på avtalsvillkoren om en entreprenör kan kräva kunden på ett indexreglerat belopp. Om avtalet innehåller en bestämmelse om att indexreglera budgeten för att ta hänsyn till inflationen, kan entreprenören debitera kunden för eventuella höjningar av budgeten på grund av indexregleringen.


2.6. Tidsfördelad / periodiserad prognos

För att visa en tidsbaserad prognos, till exempel den reviderade totala budgeten spridd över kommande månader, kan du göra följande:

Identifiera och uppskatta alla förväntade kostnader och intäkter för varje månad i framtiden.

Uppdatera din budget med dessa uppskattningar och fördela dem jämnt varje månad.

Skapa en tidsplan för varje fas i projektet och fördela kostnader och intäkter i enlighet med schemat.

 Skapa en översikt över framtida kostnader och intäkter för varje månad, så att du kan visualisera hur budgeten förväntas utvecklas över tid.

 Uppdatera prognosen regelbundet och justera den efter förändringar i projektet så att den fortsätter att vara korrekt och relevant.

  


2.7. Tidsfördelning ökar komplexiteten

Tidsbaserad prognos

Genom att skapa en tidsbaserad prognos kan du öka komplexiteten i budgethanteringen, eftersom detta innebär att förutsäga framtida kostnader och intäkter under en specifik period. Detta kan vara utmanande, eftersom det kräver förmågan att förutse och planera för potentiella förändringar eller osäkerheter som kan påverka projektet.

Detaljplan

För att skapa en tidsbaserad prognos kan entreprenörer överväga ett antal faktorer, såsom den förväntade varaktigheten av projektet, förväntade framsteg, tillgången på material och arbetskraft och eventuella risker eller osäkerheter som kan påverka projektet. Denna information kan användas för att ta fram ett detaljerat schema över förväntade kostnader och intäkter under hela projektet.

Planering

Att hantera budgetar med hjälp av en tidsbaserad prognos kan vara komplicerat, eftersom det kräver noggrann planering och regelbundna uppdateringar för att säkerställa att prognosen förblir korrekt och återspeglar projektets nuvarande tillstånd. Men det kan också vara ett användbart verktyg för att hjälpa entreprenörer att tidigt identifiera potentiella problem eller risker och att vidta korrigerande åtgärder som behövs för att hålla sig på rätt spår och inom budget.


2.8. Versionskontroll

Spåra utvecklingen och identifiera trender

Det är en bra idé att ha versionskontroll över prognosen så att du kan se förändringar över tid. Detta kan hjälpa dig att spåra utvecklingen av prognosen och identifiera trender eller mönster som inte är direkt uppenbara. Det kan också vara användbart att granska och jämföra olika versioner av prognosen för att se hur antaganden eller uppskattningar har förändrats över tiden.

Identifiera och hantera eventuella risker

Genom att behålla versionskontroll över prognosen kan du lättare identifiera och hantera eventuella problem eller risker som kan påverka projektbudgeten. Detta kan hjälpa till att hålla dig på rätt spår och hålla dig inom budget, samt att fatta bättre informerade beslut om riktningen av projektet.

Exempelkalkyl (1)

  

3

3.  Risk och finansiering

 

3.1. Finansiell risk

Den största ekonomiska risken i ett byggprojekt varierar beroende på olika faktorer, såsom projektets storlek och komplexitet, typ av byggnad, läge och andra moment. Generellt sett kan några av de största ekonomiska riskerna i ett byggprojekt vara:

 

 Kostnadsöverskridanden

En av de största ekonomiska riskerna i ett byggprojekt är möjligheten att kostnaderna överstiger budgeten. Detta kan bero på ett antal faktorer, såsom oväntade ökningar av kostnaderna för material, arbete eller utrustning, förändringar i projektomfattning och annat.

Förseningar

Förseningar är en stor ekonomisk risk i ett byggprojekt, eftersom de ofta leder till ökade kostnader och minskade intäkter. Förseningar kan bero på flera olika faktorer, såsom väder, platsförhållanden, arbetsbrist med mera.

Tvister och anspråk

Byggprojekt kan vara komplexa och tvister eller anspråk som rör projektet kan uppstå. Dessa tvister eller krav kan utgöra en stor ekonomisk risk, eftersom de kan medföra betydande kostnader eller förseningar.

 

Inflation

Inflation kan vara en ekonomisk risk för ett byggprojekt, när kostnaderna ökar.

 Externa finansieringskällor

Ett byggprojekt kan vara beroende av externa finansieringskällor och tillgången av finansiering blir därför en ekonomisk risk.

Förändringar på marknaden

Förändringar i marknadsförutsättningar, såsom en nedgång i ekonomin eller förändringar i efterfrågan på den färdiga produkten, kan påverka den ekonomiska bärkraften för ett byggprojekt.

3.2.  Begränsa den finansiella risken

Det är viktigt för entreprenörer att noggrant planera och hantera ekonomiska risker i ett byggprojekt för att säkerställa framgång och lönsamhet för projektet. Det finns många strategier som entreprenörer kan använda för att begränsa ekonomiska risker i ett byggprojekt. Några av dessa strategier kan vara:

Noggranna kostnadsuppskattningar

Ett av de viktigaste sätten att begränsa finansiella risker är att göra korrekta kostnadsuppskattningar. Det handlar om att samla in detaljerad information om material, arbetskraft och andra resurser som krävs för projektet, samt att ta hänsyn till bufferten för oväntade kostnader eller förändringar i projektets omfattning.

 Riskanalys

Att genomföra en riskanalys hjälper entreprenörer att identifiera och prioritera potentiella ekonomiska risker i ett byggprojekt. Det kan handla om att analysera konsekvenserna av olika risker och utveckla strategier för att begränsa eller hantera dessa risker.

Avtalsarrangemang

Noggrann uppmärksamhet på avtalsarrangemang kan bidra till att begränsa ekonomiska risker i ett byggprojekt. Det kan handla om att förhandla om villkor som skyddar entreprenören, såsom betalningsplaner eller bestämmelser om kostnadsöverskridanden.

Budgethantering

Effektiv budgethantering är avgörande för att begränsa ekonomiska risker i ett byggprojekt. Detta kan innebära att sätta och/eller övervaka budgetmål, spåra utgifter och göra justeringar där det behövs för att hålla sig på rätt spår.

Försäkring

¨¨Hitta rätt försäkring med täckning som bidrar till ett bättre skydd mot ekonomiska risker i byggprojektet. Detta kan innefatta täckning för egendomsskador, ansvar och andra möjliga risker.

Förändringshantering

Att hantera förändringar i projektomfattning eller design hjälper till att begränsa finansiella risker, eftersom förändringar ofta leder till oväntade kostnader eller förseningar. 

4

4.  Pågående arbete (WIP)

 


4.1 WIP-beräkning

Pågående arbete (work in progress - WIP) i ett byggprojekt avser värdet av arbete som är färdigställt men ännu inte fakturerat. Den beräknas i enlighet med IFRS 15. Detta kan inkludera material- och arbetskostnader samt andra utgifter som har uppkommit men ännu inte fakturerats till kunden.

 

Tillfällig tillgång

Redovisningsmässigt betraktas WIP vanligtvis som en tillfällig tillgång och tas upp som sådan i balansräkningen. Värdet på WIP bestäms genom att beräkna den procentuella andelen av arbete som har slutförts per balansdagen.

Ett exempel

Om ett byggprojekt har ett totalt värde av 1 000 000 SEK och 50 % av arbetet är färdigställt per balansdagen, blir WIP för detta projekt 500 000 SEK.

Spårning

Att spåra WIP är viktigt för entreprenörer eftersom det hjälper till att säkerställa att projektet slutförs i tid och inom budget, och att entreprenören får betalt för det utförda arbetet. Det är också användbart för att spåra ekonomiska framsteg i projektet och identifiera eventuella problem som behöver åtgärdas.


4.2 Utmaningar vid beräkning av WIP

Det är viktigt att ha ett robust system på plats för att spåra och beräkna WIP i ett byggprojekt. Detta säkerställer att projektet slutförs i tid och inom budget, och att entreprenören får betalt för utfört arbete. Det kan finnas flera utmaningar vid beräkning av pågående arbete (WIP) i ett byggprojekt, såsom:


Ofullständiga eller felaktiga uppgifter

För att korrekt beräkna WIP är det viktigt att ha fullständiga och korrekta uppgifter om utfört arbete, material och kostnader. Om dessa data är ofullständiga eller felaktiga kan det vara svårt att exakt fastställa värdet på WIP.

Förändringar i projektomfattning

Ändringar i projektomfattning eller design påverkar värdet av WIP, eftersom detta ofta resulterar i merarbete eller utgifter som måste beaktas.

Komplexa projekt

Stora, komplexa projekt kräver oftare uppdateringar av WIP-beräkningen, eftersom det kan finnas fler objekt att spåra och bedöma.

Manuell beräkning

Om WIP beräknas manuellt finns det en högre risk för fel eller utelämnanden som kan påverka noggrannheten i beräkningen.

 

 

 

 

  

5

5.  Projektledarrollen

 

 

En erfaren projektledare tillför en mängd kunskap och expertis till ett byggprojekt för att säkerställa dess framgång och lönsamhet. Det finns flera fördelar med att ha en erfaren projektledare som leder ett byggprojekt. 

web ball-image-gradient-people1

Förbättrad projektplanering och genomförande

En erfaren projektledare har kompetens och kunskap för att effektivt planera och genomföra ett byggprojekt, vilket säkerställer att projektet slutförs i tid och inom budget.

Förbättrad kommunikation och koordination

En erfaren projektledare kommunicerar och samordnar effektivt med alla intressenter, inklusive projektteamet, kunder och underleverantörer, för att säkerställa att projektet löper smidigt.

 Riskhantering

En erfaren projektledare kommer att kunna identifiera och minimera potentiella risker och problem som kan uppstå under projektets gång, för att bidra till att säkerställa projektets framgång och lönsamhet.

 Budgethantering

En erfaren projektledare har kompetens att hantera projektbudgeten och spåra utgifter för att säkerställa att projektet håller sig inom budget. 

6

6.  Teknologi

 6.1 Fördelar med systemstöd för kalkylering

Det finns flera fördelar med att använda systemstöd för budgetövervakning av byggprojekt.

Realtidsdata

Systemstöd för budgetövervakning ger realtidsdata om de faktiska kostnaderna för ett projekt, vilket gör det lättare att identifiera eventuella avvikelser från den ursprungliga budgeten.

Förbättrad noggrannhet

Att använda systemstöd för budgetövervakning hjälper till att förbättra budgetnoggrannheten genom att ha en enda plats att lagra och övervaka data om de faktiska kostnaderna för projektet.

 Förbättrat samarbete

Systemstöd för budgetövervakning hjälper till att främja samarbete mellan teammedlemmar genom att tillhandahålla en plattform för att dela och diskutera budgetrelaterad data.

Färre fel

Genom att automatisera många av de uppgifter som ingår i budgetövervakningen hjälper systemstöd till att minska risken för fel och säkerställa att budgeten blir så korrekt som möjligt.

SYSTEMSTÖD FÖR DIG INOM BYGG/ANLÄGGNING

 


6.2 Källdata för kalkylering

Källdata för den faktiska budgeten för ett byggprojekt kommer från ett antal olika källor. Några av de viktigaste datakällorna är: 

 

Fakturor (från ERP)

De faktiska kostnaderna för material, arbete, utrustning och andra utgifter spåras vanligtvis med hjälp av fakturor från leverantörer och underleverantörer.

Tidsregistrering

De faktiska arbetskostnaderna för ett projekt spåras med hjälp av tidsregistrering som registrerar antalet arbetade timmar av varje anställd eller underleverantör.

Systemstöd för budgetövervakning

Vissa entreprenörer använder systemstöd för budgetövervakning för att hjälpa dem att hantera och spåra de faktiska kostnaderna för ett byggprojekt. Dessa system ger realtidsdata om de faktiska kostnaderna för projektet, vilket gör det lättare att identifiera eventuella avvikelser från den ursprungliga budgeten.6.3 Hur systemstöd kan bidra till att minska risken

Att använda systemstöd för budgetövervakning hjälper till att minska risken för ett byggprojekt på flera sätt. Generellt sett hjälper budgetövervakningssystem entreprenörer att hantera och mildra finansiella risker genom att ge en tydlig och korrekt bild av projektets finansiella status och möjliggöra bättre kommunikation och transparens.

 

 Förbättrad noggrannhet

Genom att använda systemstöd för att spåra utgifter och uppdatera budgeten i realtid får entreprenören en mer korrekt bild av var projektet står ekonomiskt. Detta hjälper till att identifiera potentiella budgetproblem innan de blir stora problem.

Förbättrad kommunikation

Systemstöd för budgetövervakning hjälper till att förbättra kommunikationen mellan teammedlemmarna, så att alla har tillgång till samma information och säkerställer att alla är på samma sida.

Ökad transparens

Att använda systemstöd för budgetövervakning ger ökad transparens eftersom alla teammedlemmar kan se den aktuella budgetstatusen och spåra ändringar när de inträffar.

Färre fel

Manuell spårning av budgeten är tidskrävande, dessutom innebär det stor risk för att fel uppstår. Att använda systemstöd för att automatisera processen hjälper till att minska risken för fel och säkerställer att budgeten hålls uppdaterad.6.4 Öppet API?

Vissa systemstöd för budgetövervakning erbjuder öppna API:er (Application Programming Interfaces), som gör det möjligt för utvecklare att integrera programvaran med andra system och applikationer. Ett öppet API tillåter olika programvarusystem att kommunicera och utbyta data med varandra, vilket möjliggör tvåvägsintegration.

Det är värt att notera att tillgängligheten för ett öppet API kan variera beroende på den specifika programvaran för budgetövervakning. Vissa programvarualternativ erbjuder öppna API:er som gör att utvecklare kan bygga anpassade integrationer och ansluta programvaran till andra system och applikationer. Andra alternativ kanske inte erbjuder ett öppet API, eller kan ha mer begränsade integrationsalternativ.

Det är en bra idé för entreprenörer att noggrant bedöma sina behov och utvärdera integrationsförmågan hos olika programvarualternativ innan de fattar ett beslut. Om integration med andra system är ett viktigt krav är det bra att leta efter programvarualternativ som erbjuder öppna API:er eller andra integrationsmöjligheter.6.5 Implementeringskomplexiteten

Komplexiteten och kostnaden för att implementera system för budgetövervakning varierar beroende på ett antal faktorer, såsom den specifika programvaran som används, byggprojektets storlek och komplexitet samt tillgängliga resurser och expertis.

 

Initialt arbete

Implementering av system för budgetövervakning innebär initialt arbete för att ställa in programvaran och konfigurera den för byggprojektets specifika behov. Detta innebär uppgifter som att lägga in budgetdata, upprätta projekthierarkier, sätta upp användarkonton och behörigheter med mera.

Tid & insats

Mängden tid och ansträngning som krävs för att installera och implementera systemstöd beror på den specifika programvara som används och de specifika behoven för byggprojektet. Vissa alternativ kan vara relativt enkla att installera och använda, medan andra kan vara mer komplexa och kräver mer tid och resurser att implementera.

Behov

Det är en bra idé för entreprenörer att noggrant bedöma sina behov och överväga den tid och de resurser som krävs för att installera och implementera systemstöd för budgetövervakning när de fattar ett beslut. Det är också användbart att söka vägledning eller hjälp från leverantören eller en konsult vid behov. 

7

7.  Digitalisering och digital adaption i byggbranschen

 

7.1  Excel används flitigt i byggbranschen

Excel används fortfarande i stor utsträckning inom byggbranschen för att hantera budgetar och annan finansiell data. Trots sina begränsningar är Excel ett välkänt och användarvänligt verktyg som är allmänt tillgängligt och relativt lätt att lära sig. Dessutom kan Excel anpassas för att möta de specifika behoven för ett byggprojekt, vilket gör det till ett populärt val för många entreprenörer.

Men i takt med att byggbranschen blir allt mer komplex och teknikdriven ser vi en trend mot användning av mer avancerade system för budgethantering som erbjuder större funktionalitet och möjligheter. Dessa verktyg är mer lämpade för stora och/eller komplexa projekt och hjälper till att förbättra effektiviteten och noggrannheten i budgetprocessen.


7.2  Begränsningar i Excel

Även om Excel är ett användbart verktyg för att hantera små eller enkla budgetar, är det inte det bästa valet för stora eller komplexa projekt som kräver mer avancerade budgethanteringsfunktioner.

Det finns flera faror med att hantera projektbudgetar i enbart Excel.

Datainmatningsfel

I Excel är risken för inmatningsfel överhängande, vilket leder till felaktiga budgetberäkningar och felaktigt beslutsfattande.

Begränsat samarbete

Excel har inga starka samarbetsfunktioner, vilket gör det svårt för flera teammedlemmar att arbeta med budgeten samtidigt.

 Begränsad säkerhet

Excel har inte tillförlitliga säkerhetsfunktioner, vilket innebär att budgetdata riskerar att nås eller ändras av obehöriga användare.

 Begränsad integration

Excel är oftast inte integrerat med andra projektledningsverktyg och system, vilket gör det svårt att spåra budgetdata på ett enhetligt och sammanhängande sätt.

Saknar versionskontroll

Excel har inga inbyggda versionskontrollfunktioner, vilket kan göra det svårt att spåra ändringar eller jämföra olika versioner av budgeten.

Komplexitet

Stora, komplexa budgetar kan vara svåra att hantera i Excel, eftersom de kan kräva flera ark och formler, vilket kan vara svårt att underhålla och uppdatera.


7.3  Teknologi och projektledning

Erfarna projektledare tenderar att ta till sig teknik eftersom detta hjälper till att öka effektiviteten, förenkla processer och främja kommunikation och samarbete.

Projekthanteringssystem och andra tekniska verktyg hjälper projektledare att bättre organisera och övervaka framstegen, samt hantera budgetar, scheman och resurser. Dessa verktyg hjälper också till att förbättra transparensen och kommunikationen mellan teammedlemmar och intressenter, vilket är avgörande för framgången av ett byggprojekt.

Det är värt att notera att inte alla projektledare nödvändigtvis kommer att vara lika bekväma med eller skickliga på att använda teknik. Det är viktigt för projektledare att vara öppna för att lära sig och ta till sig ny teknik som hjälper till att förbättra deras arbetsprocesser och resultat.


7.4  Teknologi i byggbranschen

Bygg- och anläggningsbranschen har historiskt sett varit långsammare med att ta till sig ny teknik och digitalisering jämfört med vissa andra branscher. Under senare år har det dock funnits en växande trend med omfattande teknikanvändning och digitalisering inom byggbranschen.

Det finns en rad faktorer som har bidragit till denna trend, såsom ökad konkurrens, press att sänka kostnader och öka effektiviteten samt behovet av att hantera kompetensbrist. Dessutom har den tekniska utvecklingen gjort det enklare och mer kostnadseffektivt för byggföretag att implementera digitala lösningar.

Det är värt att notera att graden av teknikanvändning och digitalisering inom byggbranschen varierar mycket. Vissa företag och organisationer har omfattande teknikanvändning och digitalisering, medan andra befinner sig i olika stadier av adoption eller har anammat dessa teknologier i mindre utsträckning. Det är troligt att byggbranschen kommer att fortsätta att utvecklas och anamma ny teknik när den blir tillgänglig.

 

LÄS MER OM TEKNOLOGI FÖR BYGG/ANLÄGGNING


7.5  Bedömningar avseende nya system

Det är viktigt att ta hänsyn till följande faktorer när du implementerar nya system:

Förtagets behov

Se till att det nya systemet möter verksamhetens behov och tillför ett värde till verksamheten.

Integration

Se till att det nya systemet kan integreras med befintliga system och processer.

Användarvänlighet

Det är viktigt att det nya systemet är lätt att använda för medarbetarna, så att de kan lära sig det snabbt och effektivt.

Kostnader

Tänk på kostnaderna för att implementera det nya systemet, inklusive licenskostnader, kostnader för att anpassa systemet till affärsbehov och eventuella utbildningskostnader.

Säkerhet

Det är viktigt att se till att det nya systemet har bra säkerhet för att skydda känsliga uppgifter.Kundsupport

Kontrollera att kundsupport finns tillgänglig för att lösa eventuella problem eller frågor som kan uppstå under implementeringen eller efter att systemet är i drift.  

8

8.  Trender i byggbranschen

 

Här är några av trenderna inom byggbranschen.

Hållbarhet

Det finns ett ökande fokus på hållbarhet inom byggbranschen, med fokus på att bygga mer miljövänliga och energieffektiva byggnader.

Web ball - picture - 2023

Digitalisering

Digitaliseringen ökar inom byggbranschen, med användning av teknik som BIM (byggnadsinformationsmodellering) och drönare för att förbättra planering, konstruktion och drift av byggnader.

Offsite-konstruktion

Det finns en trend mot ökad användning av offsite konstruktion, där delar av byggnaden tillverkas på annan plats och sedan monteras på bygget. Detta bidrar till att öka effektiviteten och minska byggkostnaderna.

Kvalitet

Det finns en trend mot ett ökat fokus på byggkvalitet, med fokus på att bygga robusta och hållbara byggnader som tål förändringar i klimat och annan påverkan.

Innovation

Innovation är viktig trend inom byggbranschen, med fokus på att utveckla nya material och teknologier för att förbättra byggprocessen och kvaliteten på byggandet.

Fullständig trendrapport: Bygg & anläggning  

8

9.  Redovisning av nyckeltal inom byggbranschen


 

Det finns många nyckeltal (KPI:er) som kan användas för att mäta prestanda för ett byggföretag eller byggprojekt.

Några vanliga finansrelaterade nyckeltal och nyckeltal inom byggbranschen är:


 

Web ball - picture - 2023-hands-keyboard


9.1  Drift

Kostnad

Den totala projektkostnaden och kostnaden för enskilda komponenter eller material.

Tidsplan

Den övergripande projektplanen, planen för enskilda uppgifter eller milstolpar.

Kvalitet

Mätningar av arbete, material och överensstämmelse med projektspecifikationer och standarder.

Säkerhet

Mätningar av frekvens och svårighetsgrad av olyckor, samt efterlevnad av säkerhetsregler.

Produktivitet

Mätningar av arbetskraft och utrustningseffektivitet.

Kundnöjdhet

Feedback från kunder på det övergripande projektet och individuella teammedlemmars prestation.

Miljöpåverkan

Mätningar av projektets påverkan på miljön, såsom avfallsminskning, energieffektivitet och användning av förnybara resurser.

Hållbarhet

Mätningar på hur väl projektet följer hållbara design- och byggprinciper.

Några av de andra nyckeltal som kan användas är material- och resursutnyttjande, projektplansprestanda, ändringsorderhantering och kontraktsadministration.


9.2  Lönsamhet

Lönsamhet är ett viktigt nyckeltal för byggföretag eftersom det hjälper till att bestämma företagets övergripande ekonomiska hälsa och även indikerar om ett visst projekt eller en viss strategi är framgångsrik eller inte.

Bruttomarginal

Detta beräknas genom att subtrahera kostnaden för sålda varor (COGS) från intäkterna och sedan dividera med intäkterna. Det mäter hur mycket inkomst som finns kvar efter att man har subtraherat kostnaderna för material och arbete som användes för att generera den inkomsten.

Nettovinstmarginal

Detta beräknas genom att subtrahera alla utgifter (inklusive COGS, omkostnader och skatter) från intäkterna och sedan dividera med intäkterna. Den mäter hur mycket inkomst som finns kvar som vinst efter att alla utgifter har dragits av.

Avkastning på tillgångar (ROA)

Detta beräknas genom att dividera nettoinkomsten med totala tillgångar. Det mäter hur effektivt ett företag använder sina tillgångar för att generera vinster.

Avkastning på eget kapital (ROE)

Detta beräknas genom att dividera nettoresultatet med eget kapital. Det mäter hur mycket vinst som genereras för varje krona av aktieägarnas investering.

Avkastning på investering (ROI)

Detta är ett mått på lönsamheten för ett projekt, och det mäter hur mycket av investeringen i ett projekt som returneras som vinst.

    

10

10.  Checklista

Att hantera budgeten för ett komplext byggprojekt kräver noggrann planering, övervakning och kommunikation. Genom att följa denna checklista kan entreprenörer hantera projektkostnader mer effektivt och uppnå sina ekonomiska mål.

Här följer en checklista över saker att tänka på i budgetprocessen för byggbranschen:

 

Web ball - picture - 2023-people-stair

1.  Definiera projektets omfattning

Definiera tydligt det arbete som ska utföras, inklusive eventuella specifika krav eller begränsningar.

2.  Estimera kostnaderna

Uppskatta kostnaden för material, arbete, utrustning och andra utgifter som kommer att uppstå under projektet.

3. Identifiera möjliga risker

Identifiera eventuella risker eller osäkerheter som kan påverka projektet såsom förändringar i marknadsförhållanden eller förseningar i leveransen av material.

4. Skapa en detaljerad budgetplan

Skapa en detaljerad budgetplan som inkluderar alla förväntade kostnader, och en buffert för oförutsedda utgifter.

5. Se över och revidera budgeten regelbundet

Se över och revidera budgeten regelbundet för att säkerställa att den återspeglar projektets nuvarande tillstånd.

6. Spåra projektkostnader

Använd systemstöd för projekthantering eller andra verktyg för att spåra projektkostnader i realtid.

7. Övervaka projektets framsteg

Se över projektplanen regelbundet och jämför den med budgeten för att säkerställa att projektet ligger inom schemat och budget.

8. Kommunicera med intressenter

Håll intressenter informerade om budgeten och projektets framsteg, och sök input där det behövs.

9. Vidta korrigerande åtgärder där det behövs

Om projektet inte följer planen eller inte ligger inom budgeten bör man identifiera och vidta nödvändiga korrigerande åtgärder för att få projektet tillbaka på rätt spår.

10. Granska och rapportera om budgeten

Granska och rapportera regelbundet om budgeten för att säkerställa att projektet följer planen och ligger inom budgeten. 

11

11.  Val av partner

 

Det finns vissa faktorer som ett byggföretag bör tänka på när de väljer en teknikpartner eller leverantör.

Genom att beakta dessa faktorer kan ett byggföretag välja en teknikpartner eller leverantör som passar företagets behov och kan hjälpa företaget att nå sina mål.

VÅRT ERBJUDANDE FÖR DIG INOM  BYGG/ANLÄGGNING

 

Web ball - picture - 2023 - highfive

Produkt- eller tjänsteerbjudande

Det är viktigt att välja en partner eller leverantör som erbjuder produkter eller tjänster som möter företagets specifika behov och mål.

 Rykte och pålitlighet

Leta efter en partner eller leverantör med ett starkt rykte för pålitlighet och kundnöjdhet.

Innovation

Välj en partner eller leverantör som ligger i framkant av innovation och kan erbjuda de senaste teknologierna och lösningarna.

Teknisk expertis

Sök efter en partner eller leverantör med ett kunnigt och erfaret team som kan ge stöd och vägledning i budgetering och rapportering inom byggbranschen. Det är viktigt att teamet har bred erfarenhet, allt från fördjupad branschkunskap, till teknisk expertis för att anpassa lösningar och inte minst kan utveckla och sätta upp integrationer.

Skalbarhet

Överväg en partner eller leverantör som kan skala upp efter företagets behov, allt eftersom företaget växer och tar sig an större projekt.

Pris

Tänk på priset för produkter eller tjänster som erbjuds av partnern eller leverantören och se till att de är konkurrenskraftiga och inom budget.

 Support och underhåll

Leta efter en partner eller leverantör som erbjuder löpande support och underhåll för att säkerställa att ditt företags teknik alltid är uppdaterad och fungerar smidigt. 

 

Kopia av Webbmall - boll för bild -2

 

 

Vad kan vi hjälpa ditt byggföretag med? Vår expert Filip svarar gärna på dina frågor!