Eric Lindholm
Eric Lindholm
kontakta mig

0720494257

Standardsystem eller egenutvecklat system?

Standardsystem eller egenutvecklat system?

Standardsystem har diskuterats och debatterats inom IT i många år. Ska man anpassa systemet efter verksamheten eller verksamheten efter systemet? Lite väl ofta förenklas diskussionen dock till att handla om standardsystem vs egenutvecklat system. Med den mer komponentbaserade strategi som många företag väljer idag och den ständigt pågående tekniska utvecklingen så finns behov av ett mer nyanserat förhållningssätt. 

I detta blogginlägg delar vi upp system i fyra olika kategorier. Detta är såklart också en förenkling, men det framhäver ändå att valet inte är helt svart eller vitt.

Tanken med en komponentbaserad IT-strategi är att bygga upp sin lösning med hjälp av flera olika system snarare än att försöka lösa allt med ett stort system. Detta innebär också att man gör valet mellan alternativen i detta inlägg flera gånger, för olika områden och processer i verksamheten.

Fyra kategorier av system

1. Standardsystem

Med standardsystem syftar vi på ett system med inga eller begränsade möjligheter till anpassning. Det finns allt fler standardsystem på marknaden och moderna sådana är oftast molnbaserade.

Fördelar

 • Stabilt och beprövat system
 • Låg kostnad för implementation och förvaltning
 • Ofta molnbaserade system med löpande uppgraderingar

Nackdelar

 • Begränsade eller inga möjligheter till anpassning

När ska man välja ett standardsystem?

Standardsystem är perfekt för processer som är oföränderliga och inte centrala för företagets potentiella konkurrensfördelar. Exempel på områden där detta ofta stämmer in är ekonomi och fakturahantering.

Läs om hur GermanSolar sparar tid genom att anpassar sina processer till Visma.net
 

2. Konfigurerbart system

Att skilja konfigurerbara system från rena standardsystem är viktigt eftersom för- och nackdelar kan skilja sig relativt mycket. Konfigurerbarhet är såklart en skala, och det vi avser här är ett system som är möjligt att i större grad konfigurera och anpassa. Ofta finns det för denna typ av system möjlighet att både göra systemmässig konfiguration men också anpassningar med traditionell programmering.

Vad skiljer då det konfigurerbara systemet från standardsystemet? Framförallt så handlar det om en flexibilitet att anpassa systemet efter verksamheten snarare än tvärtom. Mängden konfiguration och anpassning påverkar för- och nackdelar med det konfigurerbara systemet, där ett system med lite konfiguration ger fördelar i linje med ett standardsystem medan ett med mycket anpassningar hamnar mer i linje med det egenutvecklade systemet.

Fördelar

 • Möjlighet att anpassa systemet efter verksamheten

Nackdelar

 • Uppgraderingar kan bli kostsamma
 • För mycket anpassningar medför risker

När ska man välja ett konfigurerbart system?

Konfigurerbara system passar bra för processer som är centrala för verksamheten och där man därför vill ha viss flexibilitet. Det krävs dock att det faktiskt finns ett konfigurerbart system som passar det behov som finns, inom ramen för det systemet är tänkt kunna göra.

När ett konfigurerbart system behöver anpassas i väldigt stor utsträckning närmar man sig i praktiken ett egenutvecklat system. Många gånger hade det då varit bättre med en hybridlösning (se längre ner).

 

3. Egenutvecklat system

Ett egenutvecklat system innebär att själv, eller med hjälp av en leverantör, utvecklar systemet från grunden. Detta kan ses som motsatsen till standardsystemet.

Fördelar

 • Full flexibilitet

Nackdelar

 • Hög initial kostnad
 • Mer komplicerat lösningsarbete

När ska man välja ett egenutvecklat system?

Den största anledningen till att bygga ett egenutvecklat system är att ha fullt ägandeskap över systemet. Detta är oftast inte önskvärt för interna verksamhetssystem, men kan däremot vara viktigt om systemet är en del av ett digitalt erbjudande.

Ett annat tillfälle för att välja ett egenutvecklat system är då det helt saknas system som stödjer en specifik process eller del av verksamheten. Många gånger kan dock en hybridlösning (se nedan) vara ett bättre alternativ för dessa fall.

Läs om hur Dafo moderniserade sitt kunderbjudande med en unik lösning

4. Hybridlösning

Avslutningsvis har vi den ofta förbisedda hybridlösningen. Denna möjliggörs av att dagens moderna system har gränssnitt (API:er) som möjliggör för andra system att läsa och skriva information. Detta innebär att ett system kan bestå av en kombination av standardsystem och egenutvecklade komponenter. Det finns många olika varianter av hybridlösningar med allt ifrån standardsystem som kompletterats med en specifik egenutvecklad komponent till fullständiga anpassade verksamhetssystem som bygger på ett konfigurerbart system som grundplattform.

Fördelar

 • Stor flexibilitet
 • Stabil och beprövad grundfunktionalitet

Nackdelar

 • Mer komplext lösningsarbete

När ska man välja en hybridlösning?

En hybrid lösning passar utmärkt för processer som är centrala och viktiga för företaget och där man ser möjligheter att konkurrera med ett smart IT-stöd. 

Läs om Fonus smarta digitalisering genom Visma Business och anpassade webbapplikationer

 

Så, hur ska man tänka?

Vi kan konstatera att det finns flera olika vägar att gå vid varje systemval. Två viktiga faktorer när man beslutar om system är hur föränderligt området eller processen är (ur ett företagsinternt perspektiv) och till vilken grad det är ett område som är centralt för företagets konkurrens. 

För en mer stödjande process vill man ofta ha ett stabilt och beprövat system och en relativt låg kostnad. Detta är processer där det också är tänkbart att i större grad anpassa sina processer efter ett system. Om området sällan förändras nämnvärt passar ett standardsystem bra. Då får man dessutom ofta vissa förändringar och förbättringar löpande genom uppgraderingar. Ett exempel kan vara ekonomi och redovisning.

Om det är ett område eller en process som är mer föränderlig och kanske behöver ser annorlunda ut i takt med att företaget växer eller kanske byter inriktning i något avseende passar det ofta bättre med ett konfigurerbart system. Detta gör att anpassningar och förändringar kan göras över tid. Ett exempel skulle kunna vara säljprocessen.

Om vi istället tittar på ett område som är centralt för företagets konkurrensmöjligheter så är detta oftast också ett föränderligt område. Områden och processer där det går att behålla konkurrensfördelar över tid utan att förändra sig finns sällan. För dessa föränderliga och konkurrenscentrala processer passar en hybridlösning eller ett egenutvecklat system bra. Vilket område detta är varierar såklart kraftigt från företag till företag, men ofta kan det handla om processer som involverar kunder och leverantörer.

 

Ta hjälp av matrisen för att hitta vilken typ av system som kan vara rätt för ersystem2

Kontakta skribenten

Eric Lindholm
Eric Lindholm

0720494257